ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  TRESORERIA

FuncionsResponsable de negociatUbicacióOrdenancesImpresosFormularisEnlaces
 

 

Funcions

La funció de Tresoreria comprén el maneig i la custòdia de fons, valors i efectes de l'entitat local, de conformitat amb el que establixen les disposicions legals vigents i la direcció dels servicis de recaptació.

Responsable de negociat

Teresa Martínez Parra
teresam@albal.es

Ubicació

Primera planta de l'Ajuntament, plaça del Jardi, 7.

Ordenances

 
Ordenança General de Gestió, Recaptació de Tributs i altres Ingressos de Dret Públic Locals de l'Ajuntament d'Albal   Ordenanza

Esta ordenança general, dictada a l'empara del que preveu l'article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en els articles 11, 12.2 i 15.3 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Orde Social, conté normes comunes, tant substantives com de procediment, que es consideraran part integrant de les ordenances fiscals i dels reglaments Interiors que es puguen dictar relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals.

 

Impresos

 
Model d'aval de contractació de garantia provisional   Impreso

 
Model d'aval de contractació de garantia definitiva   Impreso

 
Model d'aval d'expedient d'obres   Impreso

 
Model de representació en els procediments iniciats a instàncies dels obligats tributaris   Impreso

 
Sol·licitud de certificat de pagament de tribut   Impreso

Si necessita que l'Ajuntament li certifique el pagament de qualsevol rebut d'impost, òmpliga i presente este imprés.

 
Sol·licitud de fraccionament/ajornament de pagament   Impreso

Per a sol·licitar el fraccionament/ajornament del pagament d'un impost, utilitze este imprés. (Assegure's que complix els requisits).

 

Formularis

 
Còpia de rebut pagat   Formulario
 

Enlaces

     
Servici de Verificació de documents Internet
Correu electrònic de Tresoreria Internet
Correu electrònic de Recaptació Internet
 
  Funcions / Responsable de negociat / Ubicació / OrdenancesImpresosFormularisEnlaces
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies