ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  FISCALITZACIÓ I PRESSUPOSTOS

FuncionsA. INTERVENCIÓB. TRESORERIAC. RECAPTACIÓD. GESTIÓ TRIBUTÀRIAResponsable d'àreaUbicacióBases reguladores subvencions nominativesReglamentsImpresosEnllaços
 

 

Funcions

S'inclouen en este apartat tots els actes municipals que tinguen transcendència econòmica tant per a la Corporació com per a l'interessat.

Dins d'esta àrea, s'inclou:
A. Intervenció
B. Tresoreria
C. Recaptació
D.- Gestió tributària.

A. INTERVENCIÓ

La funció d'intervenció està destinada al control i fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament, a l'empara de l'art. 214 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, en la triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia.

La funció interventora té com a objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals i dels seus organismes autònoms que donen lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o gastos de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que se'n deriven, i la recaptació, la inversió i l'aplicació, en general, dels cabals públics administrats, a fi que la gestió s'ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.

L'exercici de l'expressada funció comprén:

a) La intervenció crítica o prèvia de qualsevol acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons de valors. No estan sotmesos a intervenció prèvia els gastos de material no inventariable, contractes menors, així com els de caràcter periòdic i la resta de tracte successiu, una vegada intervingut el gasto corresponent al període inicial de l'acte o contracte de què deriven o les seues modificacions, així com altres gastos menors de 3.000 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es facen efectius a través del sistema de bestretes de caixa fixa. (Llei 13/1996).

b) La intervenció formal de l'ordenació del pagament.

c) La intervenció material del pagament.

d) La intervenció i comprovació material de les inversions i de l'aplicació de les subvencions.

Si en l'exercici de la funció interventora l'òrgan interventor es manifestara en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, haurà de formular els seus inconvenients per escrit abans de l'adopció de l'acord o resolució.

El control financer té com a objecte comprovar el funcionament en l'aspecte economicofinancer dels servicis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenguen.

El control d'eficàcia té com a objecte la comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius, així com l'anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels respectius servicis o inversions.

B. TRESORERIA

Les funcions de Tresoreria són el maneig i la custòdia dels fons, valors i efectes de l'Ajuntament, la realització dels cobraments i pagaments que corresponga a l'entitat local, d'acord amb les directrius de la Presidència i allò que s'ha establit per les disposicions legals vigents, i la direcció dels procediments recaptatoris.

Estes funcions consistixen a:

1) Recaptar els drets i pagar les obligacions.

2) L'execució de les consignacions en Bancs, Caixa General de Depòsits i establiments anàlegs, autoritzant, juntament amb l'ordenador de pagaments i l'Interventor, els xecs i la resta d'ordes de pagament que es giren contra els comptes oberts en els esmentats establiments.

3) La formació dels plans i programes de Tresoreria, distribuint en el temps les disponibilitats dineràries de l'entitat per a la puntual satisfacció de les seues obligacions, de conformitat amb les directrius marcades per la Presidència i atenent a les prioritats legalment establides.

4) L'impuls i la direcció dels procediments recaptatoris, proposant les mesures necessàries perquè la cobrança es realitze dins dels terminis assenyalats.

5) L'autorització de plecs de càrrec de valors que s'entreguen als recaptadors i agents executius.

6) Dictar la provisió de constrenyiment en els expedients administratius d'este caràcter i autoritzar la subhasta de béns embargats.

7) La tramitació dels expedients de responsabilitat per perjuí de valors.

8) Servir al principi d'unitat de caixa, per mitjà de la centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.

9) Respondre dels avals contrets.

C. RECAPTACIÓ

La Recaptació és el procés que se seguix per al cobrament dels tributs, preus públics i altres ingressos públics.

La recaptació s'efectua:

a. En període voluntari: dins dels terminis legalment establits, arreplegats en el calendari del contribuent.

b. En període executiu: una vegada finalitzat el termini voluntari, sense que s'haja satisfet el deute, s'inicia el període executiu. Abans que es dicte i notifique la providència d'apremi, el pagament inclourà un 10 % de recàrrec, mentres que si esta s'ha notificat ja comporta un 20%, independentment dels costs i interessos de demora que procedisquen.

- El pagament en període voluntari haurà de realitzar-se en les entitats bancàries col·laboradores amb la corporació.

- El pagament en període executiu es realitzarà en l'oficina de recaptació.

D. GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Este Departament és el responsable de l'emissió de les liquidacions, l'elaboració i el manteniment dels padrons fiscals, la concessió i denegació de les bonificacions, el control, la redacció i l'actualització de les ordenances fiscals, i en definitiva, la responsabilitat en la determinació del deute tributari.
Les seues funcions estan més desenvolupades en l'apartat corresponent a Gestió Tributària.

Responsable d'àrea

Amparo Llácer Gimeno

Ubicació

1a planta de l'edifici consistorial, Plaça del Jardí, 7.

Bases reguladores subvencions nominatives

 

Bases d'execució del Pressupost General 2019 Formulario
Reglament de subvencions
Annex de subvencions Pressupost General 2019 Formulario
 

Reglaments

 
Reglament de Control i Fiscalització   Ordenanza

Text íntegre del Reglament de Control i Fiscalització.

 

Impresos

 
Fitxa de manteniment de tercers   Impreso

Identificació de dades bancàries de proveïdors per a la realització de pagaments

 
Sol·licitud del certificat individual de reconeixement de l'existència d'obligacions de pagament a càrrec de l'Ajuntament   Impreso

Instància per a la sol·licitud del certificat individual de reconeixement de l'existència d'obligacions de pagament a càrrec de l'Ajuntament.

 

Enllaços

     
Correu electrònic d'Intervenció Internet
Correu electrònic de Tresoreria Internet
Correu electrònic de Gestió Tributària Internet
Servici de Verificació de documents Internet
Seu Electrònica de l'Ajuntament Internet
 
  Funcions / A. INTERVENCIÓ / B. TRESORERIA / C. RECAPTACIÓ / D. GESTIÓ TRIBUTÀRIA / Responsable d'àrea / Ubicació / Bases reguladores subvencions nominatives / ReglamentsImpresosEnllaços
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies