ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  SECRETARIA

FuncionsResponsable d'àreaUbicacióProcés d'adjudicació de parades vacants al mercat exterior municipalEn informació pública el Reglament de Participació CiutadanaInformació pública expedient de modificació del reglament de concessió d'honors, distincions i premisInformació pública dels expedients de modificació de les ordenances reguladores de la convivència ciutadana i bon govern, de la neteja viària i arreplega de residus sòlids i de la tinença i protecció d'animals.Consulta pública modificació parcial d'ordenances municipalsOrdenancesImpresosEnllaçosPreguntes més freqüents
 

 

Funcions

Les funcions principals de la Secretaria són les de:
- Assessorar legalment l'Alcaldia, corporació i diferents comissions.
- Donar fe de la legalitat de les actuacions que realitza l'Ajuntament.

La Secretaria té altres negociats adscrits, com ara:
- Registre General de Documents.
- Padró Municipal d'Habitants.
- Urbanisme.
- Recursos Humans.

Responsable d'àrea

Secretària: Antonio Montiel Márquez

Ubicació

1a planta de l'edifici consistorial, plaça del Jardí, 7

Procés d'adjudicació de parades vacants al mercat exterior municipal

 
Procés d'adjudicació de parades vacants al mercat exterior municipal.
Anuncio valoración provisional
 

En informació pública el Reglament de Participació Ciutadana

 
Es sotmet a informació pública el nou reglament de Participació Ciutadana aprovat pel Ple de l'Ajuntament d'Albal en sessió ordinària celebrada el dia 23 de febrer de 2017.

El termini d'informació pública:
30 dies, a comptar de l'endemà de publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia.
Edicte Formulario
Reglament de Participació Ciutadana (Aprovació inicial) Formulario
 

Informació pública expedient de modificació del reglament de concessió d'honors, distincions i premis

 
El Ple de l'Ajuntament d'Albal en sessió de 22 de juny de 2017 va acordar, per majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, aprovar inicialment la modificació delreglament de concessió d’honors, distincions i premis del municipi d’Albal i sotmetre l’expedient a un període d'informació pública per un termini de trenta dies per mitjà d'anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal durant els quals les persones interessades podran examinar-ho i presentar les reclamacions, al•legacions o suggeriments davant del Ple que consideren oportunes.

De no presentar-se reclamacions, al•legacions o suggeriments la modificació del reglament s'entendrà definitivament aprobada.

En cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
Reglament proposat Formulario
Reglament vigent
 

Informació pública dels expedients de modificació de les ordenances reguladores de la convivència ciutadana i bon govern, de la neteja viària i arreplega de residus sòlids i de la tinença i protecció d'animals.

 
El Ple de l'Ajuntament d'Albal en sessió de 22 de juny de 2017 va acordar, per majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, aprovar inicialment la modificació de les ordenances municipals reguladores de les normes bàsiques per a la convivència i el bon govern local del municipi d'Albal, del servici de neteja viària i recollida dels residus sòlids urbans, inerts i industrials assimilables a urbans i de la tinença i protecció d'animals i sotmetre els expedients a un període d'informació pública per un termini de trenta dies per mitjà d'anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal durant els quals les persones interessades podran examinar-los i presentar les reclamacions, al·legacions o suggeriments davant del Ple que consideren oportunes.
 
De no presentar-se reclamacions, al·legacions o suggeriments la modificació de les ordenances s'entendran definitivament aprovades.
 
En cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
Ordenança convivència ciutadana i bon govern proposta Formulario
Ordenança convivència ciutadana i bon govern vigent
Ordenança neteja viària i recollida dels residus sòlids urbans proposta Formulario
Ordenança neteja viària i recollida dels residus sòlids urbans vigent
Ordenança tinença i protecció d'animals proposta Formulario
Ordenança tinença i protecció d'animals vigent
 

Consulta pública modificació parcial d'ordenances municipals

 
Se sotmet a consulta pública la modificació parcial de les següents ordenances.

Per a participar en el proces de Consulta Pública pot enviar els seus comentaris a l'adreça de correu electrònic consultapublica@albal.es.

El termini per a realitzar la consulta pública es fins al 6 de març de 2020.
Edicte modificació Ordenança Municipal reguladora de la manipulació i ús d'artificis pirotècnics i de la realització d'espectacles públics de focs artificials. Formulario
Edicte modificació Ordenança reguladora del servici de neteja viària i arreplega dels residus sòlids urbans, inerts i industrials assimilables a urbans. Formulario
 

Ordenances

 
Reglament del Registre d'Unions de Fet   Ordenanza

El Registre d'Unions de Fet de l'Ajuntament d'Albal té caràcter administratiu i en ell podran inscriure's totes les unions de convivència no matrimonial en la forma i amb els requisits que s'establixen en el present Reglament, el qual s'aplicarà a les persones que, amb els requisits exigits, decidisquen sotmetre's a ell de forma voluntària per mitjà de la inscripció de la unió.

 
Reglament Orgànic Municipal   Ordenanza

Este r eglament té com a objecte regular i articular els drets i deures que la legislació atribuïx als membres de la corporació en tot el que no regula el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 
Reglament del Mercat Municipal d'Albal   Ordenanza

Este reglament té com a objecte regular el règim d'explotació del mercat municipal d'Albal amb la finalitat de prestar un servici públic, posant a disposició dels ciutadans d'Albal els productes de consum en la millor qualitat possible i als preus més assequibles.

 
Reglament sobre Concessió d'Honors, Distincions i Premis   Ordenanza

Este ajuntament, fent ús de la facultat que li concedix la legislació vigent, establix i regula, per mitjà d'este Reglament, els honors, distincions i premis que poden concedir-se, així com els requisits per a la concessió.

 
Ordenança Reguladora de l'Ús de Administració Electrònica  17/06/2013 Ordenanza

Esta ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics en l'àmbit de l'administració municipal del municipi d'Albal, a fi de permetre als ciutadans l'exercici dels drets reconeguts per la Llei 11/2007, de 22 de juny, i per la Llei 3/2010, de 28 d'abril.

 
Reglament Municipal sobre l’Ús i la Normalització del Valencià  24/10/2016 Ordenanza

Reglament Municipal sobre l’Ús i la Normalització del Valencià al municipi d’Albal

 

Impresos

 
Sol·licitud de responsabilitat patrimonial   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància per a la sol·licitud de responsabilitat patrimonial.

 
Sol·licitud inscripció Registre Unions de Fet   Impreso

Instància sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Unions de Fet de l'Ajuntament, inclosa la manifestació dels testimonis.

 
Instància sol·licitud d'inscripció en el Registre Municipal d'Associacions   Impreso

Instància sol·licitud d'inscripció en el Registre Municipal d'Associacions.

 
Instància aportació documentació necessària mercat exterior   Impreso

Instància aportació documentació necessària mercat exterior.

 
Sol·licitud de parada vacant en el mercat exterior   Impreso

Sol·licitud de parada vacant en el mercat exterior.

 
Queixes o suggeriments   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància de queixes o suggeriments.

 
Sol·licitud comunicació depòsit de publicitat en espais habilitats   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància de sol·licitud comunicació depòsit de publicitat en espais habilitats

 
Sol•licitud conformitat per a disparar material pirotècnic de celebracions particulars en zona pública   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància de sol•licitud conformitat per a disparar material pirotècnic de celebracions particulars en zona pública

 
Declaració infracció OMR de les Normes Bàsiques per a la Convivència Ciutadana i del Bon Govern   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància de declaració infracció OMR de les Normes Bàsiques per a la Convivència Ciutadana i del Bon Govern

 

Enllaços

     
Correu electrònic de Secretaria Internet
 

Preguntes més freqüents

 

Com, on i quan puc compulsar un document?

El personal de Secretaria està capacitat per a compulsar documents el destí del qual siga el propi Ajuntament, o bé, que sent per a qualsevol altra Administració Pública se presente pel registre d'Entrada d'esta entitat, en base al Conveni Inter-Administratiu.
Per a compulsar esta documentació haurà d'aportar l'interessat, en el moment de realitzar l'entrada en el Registre General, les còpies i els originals per a la seua confrontació.

 
 
  Funcions / Responsable d'àrea / Ubicació / Procés d'adjudicació de parades vacants al mercat exterior municipal / En informació pública el Reglament de Participació Ciutadana / Informació pública expedient de modificació del reglament de concessió d'honors, distincions i premis / Informació pública dels expedients de modificació de les ordenances reguladores de la convivència ciutadana i bon govern, de la neteja viària i arreplega de residus sòlids i de la tinença i protecció d'animals. / Consulta pública modificació parcial d'ordenances municipals / OrdenancesImpresosEnllaçosPreguntes més freqüents
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies