ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  RECURSOS HUMANS

FuncionsUbicacióPROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA “LA DIPU ET BECA”. 2019Borses de Treball ActivesSelecció de Personal Infermer/a per a la Residència MunicipalSelecció de Personal Fisioterapeuta per a la Residència MunicipalSelecció de Personal Treballador/a Social per a la Residència MunicipalSelecció de Personal Cuiner/a per a la Residència MunicipalSelecció de Personal Aux. de Cuiner/a per a la Residència MunicipalSelecció de Personal Auxiliar de Residència per a la Residència MunicipalConcurs-oposició cobertura en propietat d'una plaça de conserge amb diversitat funcional intel·lectual (consolidació d'ocupació temporal)Concurs-oposició cobertura en propietat d'una plaça de Oficial de Brigada d'Obres amb diversitat funcionalConcurs-oposició cobertura en propietat d'una plaça de Conserge amb diversitat funcionalConcurs-oposició cobertura en propietat d'una plaça de ConductorBorsa d'ocupació temporal Oficial Oficis MúltiplesProvisió per millora d'ocupació temporal d'una plaça de la categoria d'Oficial/a de la Policia Local, per promoció internaProcés funcionarització concurs-oposició dos places Agent Ocupació i Desenrotllament Local per mitjà de promoció internaProvisió en propietat 3 places Agent de Policia LocalProvisió en propietat d'1 plaça de Treballador SocialProvisió en propietat de 4 places de netejador/a pertanyent a la plantilla de personal laboralProvisió en propietat de 4 places de peó pertanyent a la Plantilla de Personal Laboral, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i en el marc de procés de consolidació d'ocupació temporalConvocatòria per a proveir una plaça en comissió de servicis d'Intendent de Policia Local.Convocatòria per a la creació d'una borsa d'ocupació temporal per a la provisió urgent mitjançant nomenament temporal de persona encarregada de brigada d'obresDocumentsImpresosEnlaces
 

 

Funcions

CONTRACTACIÓ:
- Proposta de contractació
- Informe jurídic
- Resolució
- Contracte

SEGURETAT SOCIAL:
- Afiliació ( Altes, baixes i variacions TES-2)
- Cotització (TC-1 i TC-2)

NÒMINES

LLICÈNCIES I PERMISOS

CONTINGÈNCIES COMUNES I PROFESSIONALS
- Baixes i altes per malaltia comuna o accident no laboral, com per malaltia professional o accident de treball

PROCESSOS SELECTIUS

En general tot allò que s'ha relacionat amb el règim laboral o funcionarial del personal.

Ubicació

3a planta de l'edifici consistorial, plaça del Jardí, 7

PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA “LA DIPU ET BECA”. 2019

 
Concessió de beques de formació per L'Ajuntament d'Albal en el marc del programa de la diputació de València “La Dipu et Beca”.

Pot tramitar la seua sol·licitud per la "Oficina Virtual".

Bases Formulario
Instància Formulario
Proposta comissió valoracions Formulario
Resolució d'adjudicació definitiva Formulario
 

Borses de Treball Actives

 
Informació sobre les borses de treball de l'Ajuntament que es troben actualment actives.
Borsa de treball Auxiliars Administratius Formulario
Borsa de treball Auxiliars de Residència Formulario
Borsa de treball Obrers Formulario
Borsa de treball Llanterners Formulario
Borsa de Tècnic Informàtic Formulario
Borsa de Subalterns i Conserjes Formulario
Borsa Técnics/ques mitjans/es de Servicis Socials Formulario
Borsa d'Inspectors/es en el medi rural Formulario
Borsa de Monitors/es d'Educació Física Formulario
Borsa de Técnics/ques d'Administració General A1 Formulario
Borsa de Técnics/ques d'Administració General A2 Formulario
Borsa de conductors/es Formulario
 

Selecció de Personal Infermer/a per a la Residència Municipal

 
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball temporal per a la provisió, per mitjà de nomenaments interins, per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries, acumulacions de tasques o execució de programes específics en relació amb el lloc de treball d'Infermer/a, de naturalesa laboral, classificat en el Grup A, Subgrup A2.
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Listat provisional d'admesos i exclosos Formulario
Resultat primer exercici i convocatòria del segon exercici Formulario
 

Selecció de Personal Fisioterapeuta per a la Residència Municipal

 
Creació d'una Borsa d'Ocupació Temporal per a provisió mitjançant nomenament interí de personal Fisioterapeuta de naturalesa laboral (Grup A, Subgrup A2) en l'Organisme Autònom Residència Municipal d'Ancians.
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Llistat provisonal d'admesos i exclosos Formulario
Llistat definitiu d'admesos i exclosos Formulario
Resultat primer exercici i data realització segon exercici Formulario
Resultat segon exercici i fase concurs Formulario
Creació borsa d'ocupació temporal per a la Residencia d'Ancians Formulario
 

Selecció de Personal Treballador/a Social per a la Residència Municipal

 
Creació d'una Borsa d'Ocupació Temporal per a provisió mitjançant nomenament interí de personal Treballador/a Social de naturalesa laboral (Grup A, Subgrup A2) en l'Organisme Autònom Residència Municipal d'Ancians.
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Llista provisional d'admesos i exclosos Formulario
Llista definitiva d'admesos i exclosos i data 1er exercici Formulario
Resultat primer exercici i data realització segon exercici Formulario
Resultat segon exercici i fase concurs Formulario
Creació borsa d'ocupació temporal per a la Residencia d'Ancians Formulario
 

Selecció de Personal Cuiner/a per a la Residència Municipal

 
Creació d'una Borsa d'Ocupació Temporal per a provisió mitjançant nomenament interí de personal Cuiner/a de naturalesa laboral (Grup B) en l'Organisme Autònom Residència Municipal d'Ancians.
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Llista provisional d'admesos i exclosos Formulario
Llista definitiva d'admesos i exclosos Formulario
Resultat fase concurs Formulario
Edicte constitució Borsa de Treball Temporal Formulario
 

Selecció de Personal Aux. de Cuiner/a per a la Residència Municipal

 
Creació d'una Borsa d'Ocupació Temporal per a provisió mitjançant nomenament interí de personal Aux. de Cuiner/a de naturalesa laboral (Grup C, Subgrup C1) en l'Organisme Autònom Residència Municipal d'Ancians.
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
 

Selecció de Personal Auxiliar de Residència per a la Residència Municipal

 
Creació d'una Borsa d'Ocupació Temporal per a provisió mitjançant nomenament interí de personal Auxiliar de Residència de naturalesa laboral (Grup C, Subgrup C1) en l'Organisme Autònom Residència Municipal d'Ancians.
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Llistat provisional de persones admeses i excloses Formulario
Llistat definitiu de persones admeses i excloses i convocatòria entrevistes Formulario
Resultat fase concurs Formulario
Correcció d'errors fase concurs Formulario
Resultat final. Creació de Borsa de Treball Temporal Formulario
 

Concurs-oposició cobertura en propietat d'una plaça de conserge amb diversitat funcional intel·lectual (consolidació d'ocupació temporal)

 
Cobertura en propietat d'una plaça de conserge, pertanyent a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament d'Albal, de naturalesa laboral, en convocatòria independent de persones amb diversitat funcional intel•lectual i per mitjà del sistema de concurs-oposició, en el marc del procés excepcional de consolidació d'ocupació temporal de l'Ajuntament d'Albal previst en la disposició transitòria quarta del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en relació amb l'article 19 un in fine de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a 2017.

Termini de presentació d'instàncies del 19/07/2019 al 19/08/2019
Bases Formulario
Anunci convocatòria BOE 18-07-2019 Formulario
Instància Formulario
Llistat provisional d'admesos i exclosos Formulario
Llistat definitiu d'admesos i exclosos i data del primer exercici Formulario
Resultat exercici fase oposició Formulario
Resultat final Formulario
 

Concurs-oposició cobertura en propietat d'una plaça de Oficial de Brigada d'Obres amb diversitat funcional

 
Cobertura en propietat d'una plaça de Oficial de Brigada d'Obres, pertanyent a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament d'Albal, de naturalesa laboral, en convocatòria independent de persones amb diversitat funcional i per mitjà del sistema de concurs-oposició, en el marc del procés excepcional de consolidació d'ocupació temporal de l'Ajuntament d'Albal previst en la disposició transitòria quarta del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Termini de presentació d'instàncies del 25/07/2019 al 23/08/2019
Bases Formulario
Publicació BOE Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Listat provisional d'admesos i exclosos Formulario
Listat definitiu d'admesos i exclosos Formulario
Qualificacions 1er exercici i data 2n exercici Formulario
Valoració fase concurs i puntuació final Formulario
 

Concurs-oposició cobertura en propietat d'una plaça de Conserge amb diversitat funcional

 
Cobertura en propietat d'una plaça de Conserge, pertanyent a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Albal, en convocatòria independent de persones amb diversitat funcional i per mitjà del sistema de concurs-oposició, en el marc del procés excepcional de consolidació d'ocupació temporal de l'Ajuntament d'Albal previst en la disposició transitòria quarta del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Termini de presentació d'instàncies del 25/07/2019 al 23/08/2019
Bases Formulario
Publicació BOE Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Edicte subsanació errada BOP 14-10-2019 Formulario
Llistat provisional d'admesos i exclosos BOP 14-10-2019 Formulario
Llistat definitiu d'admesos i exclosos Formulario
Edicte subsanació errades, canvi data d'exàmen i temari Formulario
Rectificació errors BOE 17-02-2020 Formulario
Aplaçament data d'examen Formulario
 

Concurs-oposició cobertura en propietat d'una plaça de Conductor

 
Cobertura en propietat d'una plaça de Conductor, pertanyent a la Plantilla de Personal Laboral de l'Ajuntament d'Albal, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i mitjançant el sistema de concurs oposició, en el marc del procés excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament d'Albal previst en l'article 19 Un.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019.

Termini de presentació d'instàncies del 01/08/2019 al 29/08/2019
Bases Formulario
Instància Formulario
Edicto convocatoria BOE 31-07-2019 Formulario
Llistat provisional d'admesos i exclosos Formulario
Llista definitiva d'admesos i exclosos, composició Tribunal i data d'examen Formulario
Resultat primer exercici i convocatòria del segon exercici Formulario
Plantilla respostes exercici 1 Formulario
Anunci canvi de data realització exercici 2 Formulario
Resolució d'alegacions i notes definitives exercici 1 Formulario
Resultat segon exercici Formulario
Resultat segon exercici resoltes alegacions Formulario
Valoració fase de Concurs i Resultat Final Formulario
Proposta de nomenament Formulario
Creació de borsa de treball de conductor Formulario
Nomenament Formulario
 

Borsa d'ocupació temporal Oficial Oficis Múltiples

 
Convocatòria per a la creació d'una borsa d'ocupació temporal per a la provisió, mitjançant nomenaments interins, per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries, acumulacions de tasques o execució de programes específics en relació amb el lloc de treball d'Oficial Oficis Múltiples, de naturalesa laboral, classificat en el Grup C, Subgrup C2.
Bases Formulario
Edicte convocatòria Formulario
Instància Formulario
Llistat definitiu d'admesos i exclosos i data primer exercici Formulario
Resultats primer exercici Formulario
Resultat final Formulario
Constitució borsa Formulario
 

Provisió per millora d'ocupació temporal d'una plaça de la categoria d'Oficial/a de la Policia Local, per promoció interna

 
L'objecte de les presents bases és la provisió per millora d'ocupació temporal d'una (1) plaça de la categoria d'Oficial/a de la Policia Local, Escala d'Administració Especial, Subescala Servicis Especials, Classe: Policia Local i els seus auxiliars, Escala Executiva, grup B sent proveïda per nomenament per millora d'ocupació temporal fins a la seua cobertura definitiva i per mitjà del procediment selectiu de concurs-oposició, conforme amb el que disposa la Llei 17/2017 de 13 de desembre, de la Generalitat Valenciana de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana i normativa supletòria, tot això fins a la seua provisió reglamentària i definitiva basant-se en l'article 107 de la Llei 10/2010 de 9 de juliol d'Ordenació de la Funció Pública Valenciana.

Formulari per a generar Autoliquidació
Bases Formulario
Instància Formulario
Edicte BOP Formulario
Llistat provisional d'admesos i data de realització primer exercici Formulario
Resultats 1er Exercici Formulario
Acta finalització del proces Formulario
Edicte de nomenament d'Oficial de Policia Formulario
 

Procés funcionarització concurs-oposició dos places Agent Ocupació i Desenrotllament Local per mitjà de promoció interna

 
Procés de funcionarització per mitjà de promoció interna pel sistema de concurs-oposició per a la cobertura de dos places d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local.

El termini per a presentar instàncies serà del 30/09/2019 al 28/10/2019, ambdós inclosos.

Formulari per a generar Autoliquidació
Bases Formulario
Instancia Formulario
Listat provisional d'admesos i exclosos Formulario
 

Provisió en propietat 3 places Agent de Policia Local

 
Convocatòria per a proveir en propietat tres places d'agent de la policia local d'Albal de les quals dues s'ofereixen per torn lliure ordinari i una per torn de mobilitat.

Termini de presentació d'instàncies: Del 08/10/2019 al 06/11/2019 (tots dos inclosos).

Formulari per a generar Autoliquidació
Bases Formulario
Convocatòria en DOGV Formulario
Instància Formulario
 

Provisió en propietat d'1 plaça de Treballador Social

 
Convocatòria per a la cobertura en propietat una (1) plaça de Treballador Social de la plantilla de personal funcionari, en convocatòria lliure i en el marc del procés de consolidació d'ocupació temporal de l'Ajuntament d'Albal previst en la disposició transitòria quarta del Reial Decret Legislatiu 5/2015.

Termini de presentació d'instàncies: del 07/10/2019 al 05/11/2019 (tots dos inclosos).

Formulari per a generar Autoliquidació
Bases Formulario
Instància Formulario
Llista d'admesos, Tribunal, data i lloc d'examen Formulario
 

Provisió en propietat de 4 places de netejador/a pertanyent a la plantilla de personal laboral

 
Convocatòria per a la provisió en propietat de 4 places de netejador/a pertanyent a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament d'Albal.

Termini de presentació d'instàncies del 07/10/2019 al 06/11/2019, ambdós inclosos

Formulari per a generar Autoliquidació
Bases Formulario
Instància Formulario
Llistat provisonal d'admesos i exclosos Formulario
Llista definitiva d'admesos i exclosos, tribunal, lloc i data d'examen Formulario
Ajornament data d'examen (COVID-19) Formulario
 

Provisió en propietat de 4 places de peó pertanyent a la Plantilla de Personal Laboral, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i en el marc de procés de consolidació d'ocupació temporal

 
Convocatòria per a la provisió en propietat de 4 places de peó pertanyent a la Plantilla de Personal Laboral de l'Ajuntament d'Albal, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i en el marc de procés de consolidació d'ocupació temporal de l'Ajuntament d'Albal.

Termini de presentació d'instàncies del 08/10/19 al 06/11/2019, ambdós inclusos

Formulari per a generar Autoliquidació
Bases Formulario
Instància Formulario
Llista provisonal d'admesos i exclosos Formulario
Llista definitiva d'admesos i exclosos Formulario
Ajornament del primer examen per el COVID-19 Formulario
 

Convocatòria per a proveir una plaça en comissió de servicis d'Intendent de Policia Local.

 
L'objecte d'esta convocatòria és per a proveir una plaça en comissió de servicis, de l'escala d'administració especial, subescala servicis especials, classe policia local, grup A2, categoria intendent que ostenta la direcció de la policia local d'este Ajuntament, per mitjà de sistema de concurs-oposició.

Termini de presentació d'instàncies del 01/06/2020 al 12/06/2020 tots dos inclosos.

Formulari per a generar autoliquidació: Formulari
Bases Formulario
Instància Formulario
Llistat de persones admeses i excloses, lloc i data de valoració d'exercici Formulario
Edicte resultats exercici únic i valoració mérits Formulario
Edicte nomenament Formulario
 

Convocatòria per a la creació d'una borsa d'ocupació temporal per a la provisió urgent mitjançant nomenament temporal de persona encarregada de brigada d'obres

 
És objecte de la present convocatòria la creació d'una borsa d'ocupació temporal per a la provisió urgent mitjançant nomenaments temporals, per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries, acumulacions de tasques o execució de programes específics en relació amb el lloc d'encarregat de Brigada d'Obres, de naturalesa laboral, classificat en el Grup C, subrupo C1, la present convocatòria serà prevista mitjançant sistema de concurs oposició.

Per a pagar les taxes de drets d'exàmen polze aci.

Termini presentació d'instàncies: del 23 de juny de 2020 fins al 02 de juliol de 2020, tots dos inclosos.
Bases Formulario
Instància Formulario
 

Impresos

 
Instància presentació en proves selectives   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància per a la presentació en proves selectives.

 

Documents

 
I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Albal (2016-2019)   Documento
 
Protocol d’actuació enfront de l’assetjament sexual, per raó de sexe i mobbing laboral   Documento
 

Enlaces

     
Sistema de Control de Presència Internet
 
  Funcions / Ubicació / PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA “LA DIPU ET BECA”. 2019 / Borses de Treball Actives / Selecció de Personal Infermer/a per a la Residència Municipal / Selecció de Personal Fisioterapeuta per a la Residència Municipal / Selecció de Personal Treballador/a Social per a la Residència Municipal / Selecció de Personal Cuiner/a per a la Residència Municipal / Selecció de Personal Aux. de Cuiner/a per a la Residència Municipal / Selecció de Personal Auxiliar de Residència per a la Residència Municipal / Concurs-oposició cobertura en propietat d'una plaça de conserge amb diversitat funcional intel·lectual (consolidació d'ocupació temporal) / Concurs-oposició cobertura en propietat d'una plaça de Oficial de Brigada d'Obres amb diversitat funcional / Concurs-oposició cobertura en propietat d'una plaça de Conserge amb diversitat funcional / Concurs-oposició cobertura en propietat d'una plaça de Conductor / Borsa d'ocupació temporal Oficial Oficis Múltiples / Provisió per millora d'ocupació temporal d'una plaça de la categoria d'Oficial/a de la Policia Local, per promoció interna / Procés funcionarització concurs-oposició dos places Agent Ocupació i Desenrotllament Local per mitjà de promoció interna / Provisió en propietat 3 places Agent de Policia Local / Provisió en propietat d'1 plaça de Treballador Social / Provisió en propietat de 4 places de netejador/a pertanyent a la plantilla de personal laboral / Provisió en propietat de 4 places de peó pertanyent a la Plantilla de Personal Laboral, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i en el marc de procés de consolidació d'ocupació temporal / Convocatòria per a proveir una plaça en comissió de servicis d'Intendent de Policia Local. / Convocatòria per a la creació d'una borsa d'ocupació temporal per a la provisió urgent mitjançant nomenament temporal de persona encarregada de brigada d'obres / DocumentsImpresosEnlaces
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies