ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  PADRÓ I ESTADÍSTICA

Què és?On està?ESTADÍSTIQUES POBLACIÓ D'ALBALTràmits i impresosCERTIFICATS MÉS FREQÜENTSDocumentsImpresosFormularisEnllaços d'interésPreguntes més freqüents
 

 

Què és?

El Padró Municipal d'Habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Les seues dades constituïxen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en este.

Qualsevol persona que visca a Espanya està obligada a inscriure's en el padró del municipi en què residisca habitualment. Qui visca en uns quants municipis, o en uns quants domicilis dins del mateix municipi, haurà d'inscriure's únicament en el que habite durant més temps a l'any. Així mateix, posat el cas de canviar de domicili en el municipi o qualssevol altres dades de la inscripció padronal, haurà de sol·licitar per escrit la seua modificació.

Quan una persona canvie de residència haurà de sol·licitar per escrit l’alta en el padró del municipi de destinació comunicant en la sol·licitud el municipi o país de procedència.
La inscripció en el padró d'un municipi implicarà la baixa automàtica de qualsevol inscripció padronal en un altre municipi o Registre de Matrícula Consular, en el cas que existisca, anterior a la data de la variació.

Directament relacionat amb el padró municipal d'habitants es troba el cens electoral que conté la inscripció dels que reunixen els requisits per a ser elector i no es troben privats, definitivament o temporalment, del dret de sufragi. El cens electoral és permanent i l’actualització és mensual, amb referència al dia primer de cada mes, amb la informació rebuda d'ofici dels ajuntaments, Oficines Consulars, encarregats del Registre Civil i amb les reclamacions al cens electoral que resulten estimades.

Els electors poden presentar reclamacions al cens electoral en qualsevol moment. El cens electoral vigent per a una elecció és el tancat el dia primer del segon mes anterior al de la data de la seua convocatòria, amb les inscripcions dels que tinguen la majoria d'edat el dia de la votació.

En esta secció també podrà consultar estadístiques relacionades amb les variacions demogràfiques de la població d'Albal.

Per a tots els tràmits que es realitzen relacionats amb el padró municipal d'habitants ha d'acreditar-se la identitat de la persona que els realitza i si actua com a representant d'un altre, la documentació que acredite esta representació.

Documents originals que acrediten la identitat

Espanyols:
 • Majors 14 anys d'edat: la documentació amb què s'acreditaran per a qualsevol tramitació en el padró és el document d’identitat, permís de conducció o passaport, que en el cas que el tràmit comporte variació en les dades de padró hauran d'estar en vigor, no serà vàlid un document caducat, llevat que s'hi aporte la sol·licitud de renovació d’este. El passaport per a ciutadans espanyols procedents de l'estranger, fins a l'obtenció abans de sis mesos del DNI.
 • Menors de 14 anys: original del llibre de família.

Estrangers:
 • D'Estats membres de la Unió Europea: NIE, passaport o document nacional d'identitat, que en el cas que el tràmit comporte variació en les dades de padró hauran d'estar en vigor, no serà vàlid un document caducat, llevat que s'hi aporte la sol·licitud de renovació d’este.
 • D'altres nacionalitats: passaport o permís de residència que en el cas que el tràmit comporte variació en les dades de padró hauran d'estar en vigor, no serà vàlid un document caducat, llevat que s'hi aporte la sol·licitud de renovació d’este.


Documents que acrediten la representació

Representació menors d'edat:
 • Per al progenitor amb qui es troben empadronats:
  S'ha d'aportar l'original del llibre de família o certificat de naixement i si és el cas la documentació que corresponga segons la situació familiar en què es trobe el menor.

 • Si qui es persona no és el progenitor amb qui està empadronat el menor s'han d'observar les indicacions següents:
  • El progenitor no custodi que acredite per mitjà de l'oportuna resolució judicial que exercix la pàtria potestat compartida dels seus fills podrà accedir a la informació padronal d’estos, amb audiència prèvia al progenitor amb qui figura empadronat ja que en virtut d'allò que establix l'article 156 del Codi Civil, la pàtria potestat s'exercirà per aquell progenitor amb qui el fill convisca.
  • Aportar original del llibre de família per a reputar vàlida la dita representació.


Representació majors d'edat

On està?

Tots els tràmits relacionats amb el padró municipal d'habitants que s'hagen de realitzar de forma presencial es gestionen des de la planta baixa de l'Ajuntament departament AMIC (Horari).
Pot demanar cita prèvia des d'este enllaç (demanar cita).

ESTADÍSTIQUES POBLACIÓ D'ALBAL

Xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró municipal a 1 de gener 2017
Detall municipal

Valencia/València: Població per municipis i sexe.
Unitats:   Persones


TotalHòmensDones
16.2448.1358.109Font:
Institut Nacional d'Estadística

Població per sexes 
Evolució de la Població (resum numèric)
Data variació: del 01/01/2017 al 31/12/2017

MesMujeres/DonesHombres/HomesTotal%
Enero/Gener8.1048.16616.270-14,44 %
Febrero/Febrer8.1238.16316.2868,89 %
Marzo/Març8.1188.15216.270-8,89 %
Abril8.1108.15916.269-0,56 %
Mayo/Maig8.1358.17816.31324.44 %
Junio/Juny8.1198.17116.290-12,78 %
Julio/Juliol8.1218.18616.3079,44 %
Agosto/Agost8.1448.18916.33314,44 %
Septiembre/Setembre8.1498.20516.35411,67 %
Octubre8.1628.22416.38617,78 %
Noviembre/Novembre8.1748.23816.41214,44 %
Diciembre/Desembre8.2078.26916.47635,56 %


Font:
Elaboració pròpia a partir de les dades del padró municipal.

 
Població per sexes - Piràmide d'edat
Data de referència: 31/12/2017

Rango edad/Rang edatHombres / HomesMujeres / DonesTotal
DeAContador%% Tot.Contador%% Tot.
0998011,855,9590911,085,521.889
10191.10213,336,6992111,225,592.023
20297579,154,597228,804,381.479
30391.29815,707,881.31816,068,002.616
40491.77521,4710,771.67320,3910,153.448
50591.11713,516,781.10713,496,722.224
60696527,883,966858,354,161.337
70793784,572,294675,692,83845
80891782,151,083183,871,93496
9099310,370,19841,020,51115
10010410,010,0130,040,024
Total:8.2698.20716.476

Font:
Elaboració pròpia a partir de les dades del padró municipal.

Ampliar imagen
 
Població per nacionalitat
Data de referència: 31/12/2017

NacionalitatTotal
ESPANYA15.598
MARROC212
XINA99
ROMANIA97
Resta470
Total16.476

Població segons nacionalitat a 31/12/2017


Font:
Elaboració pròpia a partir de les dades del padró municipal.

 
Resum numèric general municipal
Rectificació a:01/01/2018
Data Variació:01/01/2017 - 31/12/2017
1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D'HABITANTS
ConcepteHòmensDonesTOTAL
Població de dret a 31/12/20168.1668.09616.262
Altes des de 01/01/2017 fins a 31/12/2017459453912
Baixes des de 01/01/2017 fins a 31/12/2017359339698
Població de dret a 31/12/20178.2668.21016.476
2. CAUSES DE VARIACIÓ DEL NOMBRE D'HABITANTS
ConcepteNaixements
Defuncions
Canvis de residènciaCaducitatDuplicatsOmissions
I. Indeguda
D'altre municipiD'estrangerInter.Intra.
Altes de residents en el municipi1256507130
Baixes de residents en el municipi865461422246
3. ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINS DEL MUNICIPI
ConcepteHòmensDonesTOTAL
Canvis de domicili (entre seccions del municipi)203217420

Font:
Elaboració pròpia a partir de les dades del padró municipal.

 
Per a consultar estadístiques d'anys anteriors clique ací

Tràmits i impresos

Tràmits d'empadronament:
Els tràmits de padró detallats a continuació es realitzaran tots de forma presencial.
 

Altes nounats

(aproximadament fins a 1 mes d'edat del bebé):
S'empadronarà en el domicili de la mare sense excepció.
La mare o el pare que es persone en l'ajuntament per al tràmit ha d'identificar-se amb original o fotocòpia de la seua documentació (passaport, DNI, permís de conduir o tarjeta de residència) i aportar l'original del llibre de família on figure inscrit el menor. Punxe ací per a descarregar llistat de documents.

 

Alta d'empadronament / canvi de domicili en majors d'edat:

 • Si l'empadronament es realitzarà en una vivenda buida::
  1. Original de la documentació en vigor de la persona que s’empadronarà (DNI, passaport, tarjeta de residència ,permís de conducció)
  2. Títol que legitime l'ocupació de la vivenda:
   • Si la persona que s’empadronarà és el propietari pot aportar qualsevol d'estos documents:
    1. Original de l'escriptura de la vivenda
    2. Contracte de compravenda
    3. Nota del Registre
    4. Comprovació en el moment de bases de dades municipals on conste l'esmentada propietat.
   • Autorització del propietari per a empadronament (punxe per a descarregar) juntament amb la seua documentació original o la fotocòpia, quan la relació no siga d'arrendament.
   • Contracte vigent d'arrendament de vivenda per a ús de residència habitual acompanyat de l'últim rebut de lloguer.
  3. Punxe ací per a descarregar llistat dels documents anteriors.

 • Si l'empadronament es realitzarà en una vivenda amb altres residents empadronats:
  1. Original de la documentació en vigor de la persona que s’empadronarà (DNI, passaport, tarjeta de residència ,permís de conducció).
  2. Autorització per a empadronament firmada per alguna persona major d'edat empadronada en l'immoble juntament amb la seua documentació identificativa original o la fotocòpia. (punxe per a descarregar)
  3. Punxe ací per a descarregar llistat dels documents anteriors
Si es realitza el tràmit en representació d'una altra persona major d'edat, esta haurà d'omplir i firmar el document d'autorització general. (Punxe ací per a descarregar.)

NOTA: Quan hi haja indicis que facen dubtar que s’establirà la residència en el municipi, o d'algunes de les dades declarades pel ciutadà, abans de procedir a l'alta, o a la modificació de dades en el Padró, l'Ajuntament, presentada la corresponent sol·licitud per part de l'interessat, ordenarà els actes de tràmit necessaris per a comprovar la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud
.
 

Alta d'empadronament / canvi de domicili menors d'edat:

Si el domicili d'empadronament és amb els dos progenitors s'ha d'aportar la documentació següent:

 1. Original de la documentació acreditativa de la identitat dels pares (passaport, DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència).
 2. Original de la documentació en vigor acreditativa de la identitat del menor que s’empadronarà i la seua representació:
  • Llibre de família (també per a menors estrangers nascuts a Espanya fins a 3 mesos d'edat).
  • DNI/ NIE (obligatori a partir dels 14 anys).
  • Per a menors estrangers : Passaport, targeta de residència, o document nacional d'identitat (si és el cas) i certificat de naixement.
 3. Si el tràmit el realitza alguna persona diferent dels progenitors s'haurà d'aportar autorització de menors (punxe per a descarregar) firmada pel/pels progenitor/s que ostente la guarda i custòdia ( si és compartida seran els dos) indicant la persona que realitzarà el tràmit juntament amb l'original/ fotocòpia de la seua documentació.
 4. Punxe ací per a descarregar llistat dels documents anteriors.

Si el domicili d'empadronament és amb un dels progenitors, ambdós han de firmar el full de la sol·licitud, llevat que en cas de divorci la resolució judicial fixe el domicili del menor. Cal aportar la documentació següent:

 1. Original de la documentació en vigor acreditativa de la identitat del menor que s’empadronarà i la seua representació:
  • Llibre de família (també per a menors estrangers nascuts a Espanya fins a 3 mesos d'edat).
  • Per a menors estrangers: Passaport, tarjeta de residència, o el seu document nacional d'identitat (si és el cas) i certificat de naixement.
  • DNI/ NIE (obligatori a partir dels 14 anys).
  • Si els pares estan divorciats/separats, sentència de divorci (on s'especifique qui ostenta la guarda i custòdia del menor). Per a guarda i custòdia exclusiva les modificacions només les pot realitzar el progenitor que ostenta este dret en exclusiva.
 2. Original de la documentació acreditativa de la identitat dels pares (passaport, DNI, permís de conducció espanyol, tarjeta de residència).
 3. Posat el cas que només es persone un dels progenitors a realitzar el tràmit, el pare o la mare que no es presente a realitzar-lo haurà de presentar omplida l'autorització de menors (punxe per a descarregar) i aportar original/ fotocòpia del seu document d'identificació.
 4. Si hi ha penes privatives de llibertat del progenitor que realitza la sol·licitud s'aportarà sentència judicial que autoritze a l'alta o canvi de domicili.
 5. Si el tràmit el realitza alguna persona diferent dels progenitors s'haurà d'aportar Autorització de menors (punxe per a descarregar) firmada pel/pels progenitor/s que ostente la guarda i custòdia ( si és compartida seran els dos) indicant la persona que realitzarà el tràmit junt amb l'original/ fotocòpia de la seua documentació.
 6. Punxe ací per a descarregar llistat dels documents anteriors.

Si el domicili d'empadronament no és amb cap dels progenitors:

 1. Original de la documentació en vigor acreditativa de la identitat del menor que s’empadronarà i la seua representació:
  • Llibre de família (també per a menors estrangers nascuts a Espanya fins a 3 mesos d'edat).
  • Per a menors estrangers: Passaport, tarjeta de residència, al seu document nacional d'identitat (si és el cas).
  • DNI/ NIE (obligatori a partir dels 14 anys).
  • Si els pares estan divorciats/separats, sentència de divorci (on s'especifique qui ostenta la guarda i custòdia del menor). Per a guarda i custòdia exclusiva les modificacions només les pot realitzar el progenitor que ostenta este dret en exclusiva.
 2. Original de la documentació en vigor acreditativa de la identitat dels pares (passaport, DNI, permís de conducció espanyol, tarjeta de residència).
 3. Posat el cas que només es persone un dels progenitors a realitzar el tràmit, el pare o la mare que no es presente a realitzar-lo haurà de presentar omplida l'autorització de menors (punxe per a descarregar) i aportar original / fotocòpia del seu document d'identificació.
 4. Si hi ha penes privatives de llibertat del progenitor que realitza la sol·licitud aportarà sentència judicial que autoritze a l'alta o canvi de domicili.
 5. Autorització firmada per alguna persona major d'edat empadronada en l'immoble juntament amb l'original / fotocòpia de la seua documentació (punxe per a descarregar).
 6. Punxe ací per a descarregar llistat dels documents anteriors.

Amb relació als tràmits anteriors relacionats amb menors, cal indicar que si la variació la realitza una persona diferent dels progenitors també s'haurà d'aportar una autorització de menors (punxe per a descarregar) firmada pel/pels progenitor/s que ostente la guarda i custòdia ( si és compartida seran els dos) indicant la persona que realitzarà el tràmit juntament amb l'original/fotocòpia de la seua documentació.

NOTA: Quan hi haja indicis que facen dubtar que s’establirà la residència en el municipi, o d'algunes de les dades declarades pel ciutadà, abans de procedir a l'alta, o a la modificació de dades en el Padró, l'Ajuntament, presentada la corresponent sol·licitud per part de l'interessat, ordenarà els actes de tràmit necessaris per a comprovar la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud.


 

Modificació de dades personals

Són les variacions del padró d'habitants que suposen modificacions que afecten les dades relacionades amb la informació personal del resident, nom, cognoms, nivell d'estudis, adquisició de la nacionalitat...

La documentació per a este tràmit es correspon amb aquella que siga necessària per a acreditar la identitat i títols o documents que acrediten la veracitat de les dades a modificar. En cas d'actuar com a representant s'acompanyaria la següent:

 1. Quan s'actua en representació d'una altra persona major d'edat, esta haurà d'omplir i firmar el document d'autorització general (punxe per a descarregar).
 2. Per a representar a un menor, a la documentació acreditativa de la identitat cal afegir en el cas que la modificació la realitze el progenitor amb qui no estiga empadronat els documents següents:
  • Si els pares estan divorciats/separats, sentència de divorci (on s'especifique qui ostenta la guarda i custòdia del menor). Per a guarda i custòdia exclusiva les modificacions només les pot realitzar el progenitor que ostenta este dret en exclusiva.
  • Original de la documentació en vigor acreditativa de la identitat del pare (passaport, DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència) i autorització de menors (punxe per a descarregar) firmada pel progenitor amb qui estiga empadronat juntament amb l'original/fotocòpia de la seua documentació.

Els menors a partir de 16 anys podran sol·licitar la modificació de les seues dades padronals, sense haver de ser representats pels seus pares, i aportaran la documentació corresponent.


 

Tràmits relacionats amb estrangers

Renovació de la residència

Les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent [actualment denominada de llarga duració] han de realitzar una renovació periòdica cada dos anys, que suposat el cas de no dur-se a terme s'iniciarà un expedient de caducitat d'inscripció en el Padró Municipal d'Habitants.

L'INE comunicarà als ajuntaments la data de caducitat de la inscripció amb tres mesos d'antelació. Amb esta informació, i abans que es complisca la data de caducitat de la inscripció, l'Ajuntament podrà efectuar un preavís de la caducitat a estos estrangers.

Les renovacions es realitzaran per mitjà de la ratificació de les dades que ja consten en el Padró, per la qual cosa han de personar-se en l'ajuntament amb el seu document d'identificació en vigor i firmar una declaració de continuar vivint en el municipi i en el domicili en què figuren empadronats i la seua voluntat de renovar la inscripció.


Comprovació periòdica de la residència dels estrangers que no tenen l'obligació de renovar la seua inscripció padronal

Es realitzaran comprovacions periòdiques de la residència en el municipi dels estrangers que no tenen l'obligació de renovar la seua inscripció padronal cada dos anys: (ciutadans de la Unió Europea i dels Estats que formen part en l'Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, així com dels que, sense pertànyer a estos països, tenen targeta de residència de règim comunitari (per ser familiars de comunitaris) i aquells que tenen autorització de residència de llarga duració).

Estes comprovacions es realitzaran per als estrangers que pertanyen al conjunt citat en el paràgraf anterior quan la seua última inscripció padronal (s'exceptuen les modificacions territorials sense intervenció de l'habitant) tinga més de:

 • Dos anys d'antiguitat en el cas de no estar inscrits en el Registre Central d'Estrangers (RCE).
 • Més de cinc anys d'antiguitat, si la targeta de residència està caducada.
 • Més de cinc anys d'antiguitat, si el certificat d'inscripció en el RCE de ciutadà de la unió haja sigut expedit fa més de cinc anys.

L'Ajuntament podrà sol·licitar als ciutadans que realitzen una confirmació per escrit de la continuïtat de la seua residència o podrà realitzar la comprovació per funcionaris locals.


 

Tràmits relacionats amb la cessió i gestió de les dades del padró d'habitants

Sol·licitud depuració de domicili

Esta sol·licitud té com a finalitat la iniciació d'un tràmit per a la comprovació dels habitants inscrits en un domicili (+info).


Sol·licitud de certificats

El Padró municipal és un registre administratiu que conté dades de caràcter personal.

Respecte al concepte d'interessat, es definix com la persona física titular de les dades objecte de tractament que, en el cas del Padró municipal, l'interessat és el mateix veí a qui es referixen les dades padronals.

El veí pot accedir a la seua informació personalment o per mitjà del seu representant, legal o voluntari que en el cas de menors es correspondria amb els seus progenitors, no obstant això, en els supòsits de separació o divorci, el progenitor no custodi que acredite per mitjà de l'oportuna resolució judicial que exercix la pàtria potestat compartida dels seus fills podrà accedir a la informació padronal d’estos, amb audiència prèvia al progenitor amb qui figura empadronat que haurà d'omplir l'autorització de cessió de dades de menors (descarregue ací), ja que en virtut d'allò que establix l'article 156 del Codi Civil, la pàtria potestat s'exercirà per aquell progenitor amb qui el fill convisca.


CERTIFICATS MÉS FREQÜENTS

El certificat d'empadronament individual

Este certificat acredita únicament la residència en el municipi i el domicili de l'habitant. (+info)


El certificat d'empadronament històric

És un document que certifica el temps d'empadronament en el municipi d'Albal. (+info)


Certificat d'empadronament col·lectiu

Document que acredita la totalitat de les persones inscrites en un mateix domicili. Podrà ser sol·licitat per qualsevol dels residents que figuren empadronats en el domicili i siguen majors d'edat. (+info)


Impresos

 
Sol·licitud depuració de domicili en el Padró Municipal d’Habitants   Impreso

Instància per a la sol·licitud depuració de domicili en el Padró Municipal d’Habitants

 

Documents

 
Documentació alta per naixement   Documento
 
Documentació alta empadronament i canvis de domicili amb altres residents   Documento
 
Documentació alta empadronament i canvis de domicili en vivenda buida   Documento
 
Documentació alta empadronament i canvi de domicili menors d'edat amb un progenitor   Documento
 
Documentació alta empadronament i canvi de domicili menors d'edat amb dos progenitors   Documento
 
Documentació alta empadronament i canvi de domicili menors d'edat domicili diferent del familiar   Documento
 
Autorització general   Documento
 
Consentiment per a la cessió de dades per a certificats   Documento
 
Autorització cessió de dades de menors   Documento
 
Autorització empadronament   Documento
 
Autorització general per a variacions de menors   Documento
 
Autorització propietari immoble per a empadronament   Documento
 
Censos de població des de 1920   Documento
 
Població total des de 1996   Documento
 
Nombre de vivendes per anys de construcció fins a 2009   Documento
 
Població per nacionalitat en 2014   Documento
 
Cifra oficial de població a 1 de gener de 2015   Documento
 
Evolució de la població 2014 - 2015   Documento
 
Piràmide d'edat 2014 - 2015   Documento
 
Població per nacionalitat en 2015   Documento
 
Cifra oficial de població a 1 de gener de 2016   Documento
 
Evolució de la població 2016   Documento
 
Piràmide d'edat 2016   Documento
 
Població per nacionalitat en 2016   Documento
 
Resum numèric 2016   Documento
 

Formularis

 
Sol·licitud certificat d'empadronament   Formulario
 

Enllaços d'interés

     
INE xifres de població oficials per municipi, província o comunitat autònoma Internet
Institut Nacional d'Estadística Internet
Correu electrònic Padró i Estadística Internet
 

Preguntes més freqüents

 

Per als tràmits de padró he de portar la documentació fotocopiada?

Per a les gestions relacionades amb el padró municipal d'habitants de l'Ajuntament d'Albal ha de presentar els documents originals. El personal d'atenció i informació al ciutadà realitzarà ell mateix les còpies que considere necessàries per al tràmit.

 
 

Què es necessita per a inscriure un nounat?

1.- Figurar empadronats els pares.
2.- Llibre de Família.

 
 

En cas de mort d'una persona empadronada en el municipi és necessari tramitar la seua baixa en el Padró?

- No, la baixa es causa d'ofici i ens és notificada per l'Institut Nacional d'Estadística.
- En cas de necessitar qualsevol certificat haurà d'aportar fotocòpia de la partida de defunció i després sol·licitar el certificat per Registre General d'Entrada.

 
 

Per a donar-se d'alta en el Padró Municipal d'Habitants, és necessari sol·licitar la baixa en el municipi anterior?

No, li correspondrà tramitar la baixa al municipi on sol·licite l'alta.

 
 
  Què és? / On està? / ESTADÍSTIQUES POBLACIÓ D'ALBAL / Tràmits i impresos / CERTIFICATS MÉS FREQÜENTS / DocumentsImpresosFormularisEnllaços d'interésPreguntes més freqüents
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies