ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  REGISTRE (AMIC)

Que és AMIC?UbicacióHorariServici de cita prèviaTràmits i gestions municipals que s'executen en este departamentAtenció al ciutadàUrbanismeImpostos municipalsEmissió de certificats digitals en l'AMICRegistre GeneralSistemes de presentació de documentsImpresosEnllaçosPreguntes més freqüents
 

 

Que és AMIC?

ATENCIÓ MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

El Departament AMIC naix per a prestar una atenció àgil i eficaç al ciutadà, orientant-lo i simplificant-li els tràmits al màxim.
Es pretén crear un Ajuntament més accessible i pròxim, on predomine l'eficiència en la gestió.
Este departament està compost per quatre membres.
Coordinadora del departament: Mónica.
Ampliar imagen

Ubicació

Plaça Jardi, 7
Edifici de l'Ajuntament
Planta Baixa.
Tel.: 96 126 00 56
Fax.: 96 127 08 61
correu electrònic: info@albal.es

Horari

HORARI D'ESTIU (De l'1 de juny al 31 d'agost):
De dilluns a divendres de 8.30 h a 14.00 h.

RESTA DE L'ANY:
Matins
De dilluns a divendres de 8.30 h a 14.00 h

Vesprades
Dilluns i dijous de 16.00 h a 18.30 h

Servici de cita prèvia

Este departament té habilitat un servici de cita prèvia perquè els usuaris puguen realitzar les seues gestions sense haver de fer cues innecessàries.

Per a fer ús d'este servici haurà d'omplir el formulari i, el dia de la seua cita, confirmar la seua assistència en el punt d'emissió de tiquets que este departament té en les seues dependències.

Cita prèvia

Tràmits i gestions municipals que s'executen en este departament

En l'Ajuntament d'Albal t'oferim diferents models d'instàncies que existixen per a facilitar la majoria de tràmits. Estes instàncies les pots trobar en esta pàgina web, en la secció d'impresos.

Atenció al ciutadà

- Informació general.

- Registre General d'Entrada de documents.

- Compulsa de Documents
El secretari, i per delegació seua, el personal de l'AMIC, podran compulsar els documents que hagen sigut emesos per este Ajuntament. Per a això, la persona interessada haurà de personar-se amb l'original del document i la fotocòpia d’este. La taxa a abonar és de 0,30 € per cada segell de compulsa.
Quan, per a la realització de qualsevol tràmit municipal o en la remissió de convenis marc (Sistema de finestreta única), siga necessari presentar documentació compulsada, el funcionari de l'AMIC, prèvia comprovació dels originals amb les fotocòpies aportades per la persona interessada, realitzarà la compulsa en el moment en què presente la sol·licitud de què es tracte.

- Conveni Marc (Enllaç a instància)
El conveni marc, és un acord firmat entre l'Ajuntament d'Albal, l'administració de la Generalitat Valenciana i l'administració de l'Estat que permet presentar documentació dirigida a estos organismes en el mateix ajuntament, que s'encarregarà de fer-la arribar al seu destí i on tindrà validesa la data en què es va presentar a Albal. Al conveni estan subscrits tots els organismes dependents de la Generalitat Valenciana i de l'Estat, no els ajuntaments ni les diputacions.

Procediment:
Ha de presentar en este departament la documentació que haja d'enviar als organismes acompanyada de la instància corresponent indicant el domicili complet de destí.

- Inscripció en el Registre d'Unions de Fet (Enllaç a instància)
Procediment:
Per a inscriure's hauran de personar-se en el Departament AMIC els dos membres que legitimaran la unió de fet, sempre que reunisquen els requisits exigits en el reglament, i dos testimonis majors d'edat.
A la instància cal acompanyar:

- DNI dels interessats.
- DNI dels testimonis.
-Certificat de fe de vida i estat que es demana en el Registre Civil.
- Qualsevol documentació que conste en el Reglament d'Unions de Fet, si fóra el cas.

- Inscripció en el Cens Municipal d'Animals de Companyia:
Procediment:
Per a censar un animal de companyia haurà de personar-se en el Departament AMIC i aportar la documentació següent:

- DNI del propietari de l'animal.
- Passaport de l'animal o cartilla veterinària.
- Targeta del RIVIA.
- Haver abonat la taxa corresponent (3,61 €) en alguna de les nostres entital col·laboradores, per a la qual cosa se li facilitarà la corresponent autoliquidació en este departament.


Si l'animal fóra potencialment perillós, a més:

- Assegurança de responsabilitat civil.
- Certificat d'antecedents penals( en el Departament AMIC).
- Certificat d'aptitud psicològica.
- Acreditar que l'animal no ha sigut manipulat genèticament (ho facilitarà l'establiment de venda de l'animal).

- Procediment per a la tramitació d'Ocupacions de Via Pública I Talls de carrer (Enllaç a instància)
Procediment:
Per a poder tramitar l'ocupació o tall de carrer s'ha de demanar en el Departament AMIC tres dies hàbils abans. Des d'este departament s'emet la liquidació, que una vegada pagada, es presentarà juntamnet aamb la instància.
En el cas de l'ocupació de via pública haurà de consignar en la instància els metres de llargària i d'amplària que seran ocupats.

- Firma Digital (+ info)
Procediment:
Per a obtindre este certificat ha de personar-se l'interessat en este departament i presentar el seu D.N.I., N.I.E. O passaport espanyol en vigor (original i fotocòpia). En cas de robatori / renovació del document, ha de presentar el justificant de la policia que el nou document està en tràmits.

Urbanisme

En este departament s'emeten les autoliquidacions de les taxes dels següents tràmits relatius a Urbanisme dels quals pots trobar la instància en la secció impresos.
- Instància llicències d'obres majors/menors.
- Instància llicències ambientals.
- Instància certificats urbanístics, d'ocupació d’immobles.

Impostos municipals

Petició i arreplega de certificats de pagament d'impostos municipals.

- Emissió de duplicats de rebuts d'impostos municipals.
- Emissió autoliquidacions d’altes de vehicles.
- Emissió plànols cadastrals de rústica i urbana.
- Imprés modificació titularitat béns immobles 901- N
- Instàncies per a la liquidació i l’estimació del càlcul d'IVTNU.
- Petició i arreplega de certificats cadastrals.

Emissió de certificats digitals en l'AMIC

L'Ajuntament col·labora amb l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, com a punt de registre d'usuari per a l'emissió de certificats digitals. Amb això, els usuaris que desitgen este certificat, que permet la realització d'una sèrie de gestions amb diferents administracions públiques a través d'Internet, poden sol·licitar-lo i obtindre'l en l’Ajuntament, sense necessitat de desplaçaments a altres oficines.
Ampliar imagen

Registre General

El Registre General consistix en un registre administratiu del qual disposen totes les administracions públiques tal com establix l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú.

En el nostre Ajuntament existixen dos registres:

- El Registre General d'Entrada, del qual disposen totes les administracions públiques per a deixar constància dels escrits o comunicacions que els ciutadans i empreses necessiten presentar en l'Ajuntament.
El sistema de funcionament consistix a assignar un número d'orde d'entrada a cada escrit que es presenta en l'Ajuntament a través d'este registre, així queda degudament identificada la data i el número de presentació, les dades de la persona interessada, un extracte de l'escrit , i la unitat administrativa a la qual va dirigit.

- El Registre General d'Eixida, en el qual apareixen detallades les següents dades referents als escrits confeccionats en l’ajuntament:
- data d'eixida
- el destinatari
- la unitat administrativa que ha elaborat l'escrit
- un extracte o resum
- un número d'orde.

Sistemes de presentació de documents

Per a presentar documentació en l'ajuntament pot fer-ho a través d'algun dels sistemes que li detallem a continuació:
- Personant-se en el departament AMIC de l'ajuntament.
- Per burofax
- Per correu.
- Telemàticament a través de l'Oficina Virtual.

Impresos

 
Instància de sol·licitud general   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància general per a la sol·licitud de qualsevol actuació administrativa per part de l'Ajuntament.

 
Autorització general   Impreso

Imprés per a autoritzar a un tercer a presentar documentació en nom i representació d'un interessat.

 
Instància de remissió via conveni marc   Impreso

Instància per a la remissió de documents via conveni marc.

 
Sol·licitud d'alta en el cens d'animals de companyia   Impreso

Instància per a donar d'alta els animals de companyia en el cens municipal d'animals.

 
Sol·licitud de baixa en el cens d’animals de companyia   Impreso

Instància sol·licitud de baixa en el cens d’animals de companyia.

 

Enllaços

     
Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana Internet
Generalitat Valenciana - PROP Internet
Correu electrónic AMIC Internet
 

Preguntes més freqüents

 

Com es pot presentar instàncies o arreplegar documentació en l´Ajuntament en nom d'un interessat diferent del que es persona en les oficines municipals ?

Per a consultar informació en l'Ajuntament o retirar qualsevol tipus de documentació d'un interessat diferent del que es persona en les oficines municipals ha d'aportar l'original de la documentació de l'interessat o una fotocòpia de la mateixa acompanyada de l'imprés d'autorizació general.

 
 
  Que és AMIC? / Ubicació / Horari / Servici de cita prèvia / Tràmits i gestions municipals que s'executen en este departament / Atenció al ciutadà / Urbanisme / Impostos municipals / Emissió de certificats digitals en l'AMIC / Registre General / Sistemes de presentació de documents / ImpresosEnllaçosPreguntes més freqüents
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies