ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  IMPRESOS

SECRETARIA / FISCALITZACIÓ I PRESSUPOSTOS / SERVICIS SOCIALS / AGÈNCIA DESENROTLLAMENT LOCAL / GESTIÓ TRIBUTÀRIA / POLICIA LOCAL / ESPORTS / IBI / IAAEE / IVTM / IVTNU / TAXES I ALTRES / REGISTRE (AMIC) / RÀDIO SOL ALBAL / RECURSOS HUMANS / TRESORERIA / PLANEJAMENT I GESTIÓ / EDUCACIÓ / CULTURA I FESTES / PADRÓ I ESTADÍSTICA /
 

SECRETARIA

 
Sol·licitud de responsabilitat patrimonial   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància per a la sol·licitud de responsabilitat patrimonial.

 
Sol·licitud inscripció Registre Unions de Fet   Impreso

Instància sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Unions de Fet de l'Ajuntament, inclosa la manifestació dels testimonis.

 
Instància sol·licitud d'inscripció en el Registre Municipal d'Associacions   Impreso

Instància sol·licitud d'inscripció en el Registre Municipal d'Associacions.

 
Instància aportació documentació necessària mercat exterior   Impreso

Instància aportació documentació necessària mercat exterior.

 
Sol·licitud de parada vacant en el mercat exterior   Impreso

Sol·licitud de parada vacant en el mercat exterior.

 
Queixes o suggeriments   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància de queixes o suggeriments.

 
Sol·licitud comunicació depòsit de publicitat en espais habilitats   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància de sol·licitud comunicació depòsit de publicitat en espais habilitats

 
Sol•licitud conformitat per a disparar material pirotècnic de celebracions particulars en zona pública   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància de sol•licitud conformitat per a disparar material pirotècnic de celebracions particulars en zona pública

 
Declaració infracció OMR de les Normes Bàsiques per a la Convivència Ciutadana i del Bon Govern   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància de declaració infracció OMR de les Normes Bàsiques per a la Convivència Ciutadana i del Bon Govern

FISCALITZACIÓ I PRESSUPOSTOS

 
Fitxa de manteniment de tercers   Impreso

Identificació de dades bancàries de proveïdors per a la realització de pagaments

 
Sol·licitud del certificat individual de reconeixement de l'existència d'obligacions de pagament a càrrec de l'Ajuntament   Impreso

Instància per a la sol·licitud del certificat individual de reconeixement de l'existència d'obligacions de pagament a càrrec de l'Ajuntament.

SERVICIS SOCIALS

 
Instància sol·licitud ajuda en matèria de prestacions bàsiques de SS.SS   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Utilitze esta instància per a sol·licitar la concessió de prestacions econòmiques de Servicis Socials.

 
Instància justificació ajuda en matèria de prestacions bàsiques de SS.SS   Impreso

Utilitze esta instància per a justificació de la concessió de prestacions econòmiques de Servicis Socials.

 
Instància sol·licitud subvenció associacions sense ànim de lucre i ONG   Impreso

Esta convocatòria té com a objecte la concessió d'ajudes per a col·laborar en els gastos que ocasionen les diferents activitats a desenvolupar per les associacions sense ànim de lucre i les ONG.

 
Instància de sol·licitud del Programa d'Ajuda Social ALBAL INCLOU   Impreso

Utilitze esta instància per a sol·licitar o renovar la seua sol·licitud del programa d'Ajuda Social ALBAL INCLOU

AGÈNCIA DESENROTLLAMENT LOCAL

 
Sol·licitud d'inscripció en la base de dades de l'AODL per a la recerca d'ocupació   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Sol·licitud d'inscripció en la base de dades de l'AODL per a la recerca d'ocupació.
No s'admetran currículums remesos per fax.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

 
Sol·licitud de certificats   Impreso

Sol·licitud d'inscripció en la base de dades de l'AODL per a la recerca d'ocupació.
No s'admetran currículums remesos per fax.

 
Sol·licitud de domiciliació bancària   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Si desitja sol·licitar la domiciliació de qualsevol rebut, òmpliga este imprés.

POLICIA LOCAL

 
Plec d'al·legacions   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Sol·licitud d'anul·lació de denúncia.

 
Sol·licitud d'informe d'actuació de la Policia Local   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància per a la sol·licitud d'informe d'actuació de la Policia Local.

ESPORTS

 
Instància sol·licitud subvenció clubs esportius   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Esta convocatòria té com a objecte la concessió d'ajudes per a donar suport a la pràctica esportiva.

 
Instància sol·licitud inscripció cursos Aquagym   Impreso

Sol·licitud inscripció cursos aquagym per a jubilats i pensionistes

 
Document justificati de la subvenció   Impreso

Document a omplir per a la justificación de una subvenció rebuda.

IBI

 
Sol·licitud bonificació VPO   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Si vosté és propietari d'una vivenda de protecció oficial pot sol·licitar la bonificació del 50% de l'IBI de naturalesa urbana per als tres primers exercicis des de la data de finalització de l'obra.

 
Sol·licitud bonificació del 50% en l'IBI   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Per mitjà d'este imprés vosté pot sol·licitar la bonificació del 50% en el rebut de l'IBI de naturalesa urbana mentres estiga en fase de construcció.

 
Model 901-N   Impreso

Alteració de la titularitat i variació de la quota de participació en béns immobles.

 
Model 902-N   Impreso

Nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles.

 
Model 903-N   Impreso

Agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles.

 
Model 904-N   Impreso

Canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús o demolició o derrocament de béns immobles.

 
Sol·licitud de devolució de l'IBI per duplicitat en el pagament   Impreso

Si vosté ha pagat en dos exemplars el rebut de l'IBI pot sol·licitar la devolució d'un dels pagaments omplint esta sol·licitud.

 
Sol·licitud de devolució de l'IBI per canvi de titularitat   Impreso

Si vosté ha pagat un rebut de l'IBI que ja no és de la seua propietat, pot sol·licitar la devolució de l'import de l'esmentat rebut omplint este imprés.

IAAEE

 
Sol·licitud de bonificació en l'IAAEE   Impreso

Si vosté desitja sol·licitar la bonificació per creació de nova empresa,haurà d'omplir este imprés.

 
Sol·licitud de devolució de l'IAAEE   Impreso

Per a sol·licitar la devolució de l'import del rebut de l'IAAEE, utilitze este imprés.

 
Sol·licitud de certificat de pagament de tribut   Impreso

Si necessita que l'Ajuntament li certifique el pagament de qualsevol rebut d'impost, òmpliga i presente este imprés.

IVTM

 
Sol·licitud d'exempció en l'IVTM per minusvalidesa   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Si vosté desitja sol·licitar l'exempció en el pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, per ser titular d'un vehicle adaptat per a minusvàlids, òmpliga i presente este imprés.

 
Sol·licitud de devolució de l'IVTM per baixa del vehicle   Impreso

Per a sol·licitar la devolució de l'import del rebut de l'IVTM per haver donat de baixa el vehicle objecte de l'impost, utilitze i presente este imprés.

 
Sol·licitud exempció en l’IVTM a persones amb mobilitat reduïda   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Per a sol·licitar la devolució de l'import del rebut de l'IVTM per haver donat de baixa el vehicle objecte de l'impost, utilitze i presente este imprés.

 
Instància sol·licitud bonificació en l'IVTM per vehicle històric   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Per a sol·licitar la devolució de l'import del rebut de l'IVTM per haver donat de baixa el vehicle objecte de l'impost, utilitze i presente este imprés.

 
Instància sol·licitud exempció en l'IVTM per a vehicles destinats a activitats agrícoles   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Per a sol·licitar la devolució de l'import del rebut de l'IVTM per haver donat de baixa el vehicle objecte de l'impost, utilitze i presente este imprés.

 
Sol•licitud Bonificació en l´IVTM per vehicle elèctric o híbrid   Impreso

Per a sol·licitar la devolució de l'import del rebut de l'IVTM per haver donat de baixa el vehicle objecte de l'impost, utilitze i presente este imprés.

IVTNU

 
Sol·licitud liquidació IVTNU   Impreso

Instància per a sol·licitar liquidació de l'IVTNU

TAXES I ALTRES

 
Sol·licitud de pas permanent   Impreso

Instància per a la sol·licitud de pas permanent.

 
Sol·licitud exempció de la taxa de fem   Impreso

Instància per a sol·licitar exempció de la taxa de fem.

 
Sol·licitud de canvi de titularitat de pas permanent   Impreso

Instància canvi de titularitat de pas permanent.

 
Sol·licitud de domiciliació bancària   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Si desitja sol·licitar la domiciliació de qualsevol rebut, òmpliga este imprés.

 
Baixa de pas permanent   Impreso

Sol·licitud de baixa de pas permanent.

REGISTRE (AMIC)

 
Instància de sol·licitud general   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància general per a la sol·licitud de qualsevol actuació administrativa per part de l'Ajuntament.

 
Autorització general   Impreso

Imprés per a autoritzar a un tercer a presentar documentació en nom i representació d'un interessat.

 
Instància de remissió via conveni marc   Impreso

Instància per a la remissió de documents via conveni marc.

 
Sol·licitud d'alta en el cens d'animals de companyia   Impreso

Instància per a donar d'alta els animals de companyia en el cens municipal d'animals.

 
Sol·licitud de baixa en el cens d’animals de companyia   Impreso

Instància sol·licitud de baixa en el cens d’animals de companyia.

RÀDIO SOL ALBAL

 
Full d'encàrrec d'inserció publicitària   Impreso

Document per a la sol·licitud d'inserció publicitària en els programes de Ràdio Sol

RECURSOS HUMANS

 
Instància presentació en proves selectives   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància per a la presentació en proves selectives.

TRESORERIA

 
Model d'aval de contractació de garantia provisional   Impreso

Instància per a la presentació en proves selectives.

 
Model d'aval de contractació de garantia definitiva   Impreso

Instància per a la presentació en proves selectives.

 
Model d'aval d'expedient d'obres   Impreso

Instància per a la presentació en proves selectives.

 
Model de representació en els procediments iniciats a instàncies dels obligats tributaris   Impreso

Instància per a la presentació en proves selectives.

 
Sol·licitud de certificat de pagament de tribut   Impreso

Si necessita que l'Ajuntament li certifique el pagament de qualsevol rebut d'impost, òmpliga i presente este imprés.

 
Sol·licitud de fraccionament/ajornament de pagament   Impreso

Per a sol·licitar el fraccionament/ajornament del pagament d'un impost, utilitze este imprés. (Assegure's que complix els requisits).

PLANEJAMENT I GESTIÓ

 
Declaració responsable d'obres   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Declaració responsable d'obres

 
Sol·licitud llicència obres majors   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

En l'imprés està especificada la documentació que s'ha d'aportar per a la tramitació.
Si necessita descarregar-se el formulari de Servitud Aeronàutica pot fer-ho polsant ací.

 
Sol·licitud llicència parcel·lació   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

En l'imprés està especificada la documentació que s'ha d'aportar per a la tramitació.

 
Declaració responsable primera ocupació d'immobles   Impreso

En l'imprés està especificada la documentació que s'ha d'aportar per a la tramitació.

 
Sol·licitud de renovació de llicència d'ocupació d'immobles   Impreso

En l'imprés està especificada la documentació que s'ha d'aportar per a la tramitació.

 
Instància devolució garantia obres   Impreso

En l'imprés està especificada la documentació que s'ha d'aportar per a la tramitació.

 
Instància sol·licitud de permís per a instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables   Impreso

En l'imprés està especificada la documentació que s'ha d'aportar per a la tramitació.

 
Sol·licitud d'ocupació de via pública - tall de carrer   Impreso

Instància per a sol·licitar el permís necessari per a ocupar part de la via pública o tallar al trànsit rodat una determinada via.

 
Sol·licitud certificat condicions d'habitabilitat de la vivenda   Impreso

Instància per a sol·licitar certificat condicions d'habitabilitat de la vivenda.

 
Sol·licitud d'autorització per a taules i cadires   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Imprés per a sol·licitar l'autorització per a instal·lar taules i cadires a la via pública.

 
Sol·licitud certificació de compatibilitat urbanística   Impreso

Imprés de sol·licitud de certificació de compatibilitat urbanística.

 
Sol·licitud llicència ambiental   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Imprés de sol·licitud de llicència ambiental.

 
Declaració responsable ambiental   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Imprés de declaració responsable ambiental

 
Comunicació de canvi de titularitat d'instrument d'intervenció ambiental   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Imprés de comunicació de canvi de titularitat d'instrument d'intervenció ambiental

 
Obertura d’establiment per a activitat comercial/servicis Llei 12/2012   Impreso

Imprés d'obertura d’establiment per a activitat comercial/servicis Llei 12/2012.

 
Sol·licitud de llicència d’obertura d'establiment públic per activitat recreativa o espectacle públic mitjançant declaració responsable (Aforament fins a 500 persones)   Impreso

Sol·licitud de llicència d’obertura d'establiment públic per activitat recreativa o espectacle públic mitjançant declaració responsable (Aforament fins a 500 persones).

 
Comunicació prèvia d’obertura d’establiment públic   Impreso

Comunicació prèvia d’obertura d’establiment públic.

 
Declaració Responsable per a la realització d’Espectacles Públics o Activitats Recreatives en instal•lacions eventuals, portàtils o desmuntables.   Impreso

Declaració Responsable per a la realització d’Espectacles Públics o Activitats Recreatives en instal•lacions eventuals, portàtils o desmuntables.

 
Sol·licitud de certificat d'ús propi   Impreso

Instància per a la sol·licitud d'un certificat d'ús propi de local.

 
Sol·licitud llicència d’obertura de rasa   Impreso

Sol·licitud llicència d’obertura de rasa.

 
Sol·licitud d'altres llicències   Impreso

Instància per a sol·licitud d'altres llicències:
- Alçament de murs de fàbrica i tanca.
- Ubicació d'hivernacles i instal·lacions semblants, provisionals o permanents.
- Col·locació de tanques publicitàries
- Desmuntes, esplanacions, abancalaments i els moviments de terra que excedisquen de la pràctica ordinària de labors agrícoles
- Urbanització de vials

EDUCACIÓ

 
Instància ajudes econòmiques per a Educació Infantil (1r cicle)   Impreso

Instància per a ajudes econòmiques per a Educació Infantil (1r cicle). Pot trobar les bases en la secció Bases d'este web.

 
Instància matriculació Escola Matinera   Impreso

Instància per a la matriculació en l'Escola Matinera

CULTURA I FESTES

 
Instància matrícula Escola de Teatre   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància per a la matriculació en l'Escola de Teatre

 
Instància sol·licitud subvenció Associacions Culturals, Falles   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància para la sol·licitud de subvenció a associaciones culturals i falles

 
Document justificati de la subvenció   Impreso

Document a omplir per a la justificación de una subvenció rebuda.

 
Declaració responsable per a instal·lació de castells unflables   Impreso

Declaració responsable per a instal·lació de castells unflables

 
Declaració Responsable sobre instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables   Impreso

Declaració Responsable sobre instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables

PADRÓ I ESTADÍSTICA

 
Sol·licitud depuració de domicili en el Padró Municipal d’Habitants   Impreso

Instància per a la sol·licitud depuració de domicili en el Padró Municipal d’Habitants

 
SECRETARIA / FISCALITZACIÓ I PRESSUPOSTOS / SERVICIS SOCIALS / AGÈNCIA DESENROTLLAMENT LOCAL / GESTIÓ TRIBUTÀRIA / POLICIA LOCAL / ESPORTS / IBI / IAAEE / IVTM / IVTNU / TAXES I ALTRES / REGISTRE (AMIC) / RÀDIO SOL ALBAL / RECURSOS HUMANS / TRESORERIA / PLANEJAMENT I GESTIÓ / EDUCACIÓ / CULTURA I FESTES / PADRÓ I ESTADÍSTICA /
 
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies