ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  SERVICIS SOCIALS

Descripció dels objectius i funcions del DepartamentPersonal adscritUbicació físicaHorari d'atencióTràmits més freqüentsServici Especialitzat d'Atenció a Família i Infància (SEAFI)Programa de Benestar Infantil (PEBI)Programa Major a CasaPla d'Atenció Integral al MajorServei Municipal d’Atenció a la DependènciaPrograma de Prevenció i Intervenció de l'Absentisme EscolarAJUDES DIVERSITAT FUNCIONALPrograma d'Ajuda Social ALBAL INCLOU 2020Ajudes en matèria de Prestacions Bàsiques de Servicis SocialsSubvencions associacions sense ànim de lucre i ONG’s 2019OrdenancesBasesImpresosEnllaços
 

 

Descripció dels objectius i funcions del Departament

Els Serveis Socials són un conjunt de recursos i actuacions per a previndre la marginació i promoure la integració de les persones o famílies que, per raó de dificultats econòmiques, de falta d'autonomia personal, de discapacitats o de marginació social, necessiten l'ajuda i la protecció social. A Albal, s'implanten els Serveis Socials en 1992. La llei atorga als ajuntaments, principalment, competència sobre els servicis d'atenció primària, que inclouen l'atenció social polivalent (atenció individual i familiar, detecció i prevenció de l'absentisme escolar, atenció a la infància i adolescència en situació de risc, etc.), així com l'atenció social domiciliària per als sectors de tercera edat i minusvàlids (principalment sense recursos suficients i que viuen sols). L'atenció primària inclou el Programa d'Emergència Social per a ajudes econòmiques específiques i urgents. Entre les accions més freqüentment realitzades es troben:
- Informació, orientació i assessorament als ciutadans i col·lectius, sobre els drets i recursos socials existents.
- Ajuda a domicili, l'objectiu del qual és facilitar la permanència de l'individu al medi habitual, a través de la prestació de servicis de caràcter domèstic, social, personal o educatiu.
- Servei d'acollida. Este servei atendrà amb caràcter immediat les necessitats bàsiques, de forma temporal o permanent, de les persones necessitades de llar o amb greus problemes de convivència, atenent les emergències socials o individuals.
- Gestió de les ajudes econòmiques i el seguiment en l'àmbit del seu territori.
- Prestacions inespecífiques que, pel seu nivell primari, puguen ser satisfetes sense necessitat de la derivació a un servici especialitzat.

Personal adscrit

Coordinadora: Reme Melero Cavero
Treballadora Social: Inmaculada Ruiz Ricart
Treballadora Social: Carmina Vila Gimeno
Treballadora Social: Anna Sanz Benedicto

Ubicació física

Centre Polivalent. C/ Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9
Telèfon 96 122 05 04

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, prèvia petició d'hora al núm. de telèfon 96.122.05.04.
Poden telefonar de dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00 h i l'auxiliar els donarà cita.

Tràmits més freqüents

En l'apartat d'àrees d'atenció es troba una relació dels tràmits més freqüentment realitzats amb els requisits i la documentació requerida. Els impresos per a la gestió dels diferents tràmits seran facilitats en el Departament de Serveis Socials.

Servici Especialitzat d'Atenció a Família i Infància (SEAFI)

El SEAFI és un servici especialitzat en l'atenció a la família que oferix suport psicològic i educatiu a les famílies que tenen conflictes en les seues relacions familiars

Els programes específics que componen el SEAFI són:
· Intervenció amb famílies en situació de risc.
· Orientació i mediació familiar.
· Suport a famílies monoparentals.
· Suport a famílies en el si del qual es produïx violència.
· Intervenció en famílies amb menors en situació de guarda i/o tutela administrativa.

El SEAFI el desenvolupa un equip de professionals especialitzats en l'àmbit familiar, compost per una psicòloga i una treballadora social.

Per a accedir al SEAFI han d'acudir a:
· Departament de Servicis Socials municipal
· Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana

Ubicació i horari:
Centre Polivalent. C/ Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9
Telèfon 96 122 05 04 Ext. 224

Programa de Benestar Infantil (PEBI)

El Programa de Benestar Infantil és un servici centrat en la promoció del benestar infantil, potenciant el seu desenvolupament psicològic i emocional, i proporcionant als pares una guia en la seua tasca educadora.

Va dirigit a la població infantil, amb edats compreses entre els tres i vint-i-quatre mesos, i als seus pares i mares.

El Programa de Benestar Infantil el desenrotlla un equip de professionals especialitzats en la infància i les relacions familiars, compost per una psicòloga.

Per a accedir al programa han de demanar cita prèvia.

Ubicació i horari:
Centre Polivalent. C/ Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9
Telèfon 96 122 05 04 Ext. 240
Ampliar imagen

Programa Major a Casa

Beneficiaris:

MAJORS DE SEIXANTA-CINC ANYS, DEPENDENTS LLEUS O MODERATS.
MAJORS DE SEIXANTA ANYS O DISCAPACITATS, AMBDÓS CASOS DEPENDENTS QUE CONVISQUEN AMB EL MAJOR DE SEIXANTA-CINC ANYS.

Servicis:

MENJAR DE MIGDIA, QUE S'ENTREGARÀ DE DILLUNS A DISSABTE (QUE S'ENTREGARÀ PER A DISSABTE I DIUMENGE).
SERAN DIETES EQUILIBRADES, QUATRE DIFERENTS: NORMAL, RÈGIM, DIABÈTICS I TRITURADA. SERAN DIETES PERSONALITZADES EN FUNCIÓ DE L'INFORME MÈDIC I DELS GUSTOS DE LA PERSONA MAJOR.
NETEJA DEL DOMICILI UNA HORA I MITJA, DOS DIES A LA SETMANA. S'ENTREGARÀ A CADA USUARI/ÀRIA: TRES JOCS DE LLENÇOLS I TRES DE TOVALLES, DELS QUALS, UN SE L'EMPORTARAN SETMANALMENT PER A NETEJA.

Sol·licituds:

Departament de Servicis Socials, PREVIA PETICIÓ DE CITA TELÈFON: 96.122.05.04

Pla d'Atenció Integral al Major

En l'actualitat, el procés d'envelliment de les poblacions està ocasionant una sèrie de canvis d'índole psicosocial en el conjunt de la població. Unit a la prolongació de l'esperança de vida, s'acompanyen situacions de dependència que requerixen de certs tipus d'ajuda per a dur a terme les activitats de la vida diària.
L'aparició de malalties invalidants (demències senils, malaltia de Parkinson, artrosi degenerativa) està donant lloc a determinats problemes en l'àmbit familiar pel fet que no saben com fer front a la cura que requerix este tipus de persones.
En l'actualitat, l'atenció al col·lectiu de tercera edat requerix una sèrie de canvis a fi de millorar la qualitat de vida nostres majors. Es fa necessari proposar determinats programes de promoció de la salut a fi d'arribar a una edat avançada en condicions òptimes.

EL Pla d'Atenció Integral al major es desenvolupa a través de les accions següents:

- Programa de Sensibilització Ciutadana davant del problema de l'envelliment.
- Programa d'Atenció Psicosocial dirigit a persones majors i les seues famílies.
- Tallers de promoció de la salut en persones majors.

ELS TALLERS SÓN TOTALMENT GRATUÏTS

Informació:
Departament de Servicis Socials, telèfon 96.122.05.04

Servei Municipal d’Atenció a la Dependència

La Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament d'Albal disposa des de setembre de 2007 d'un Servei d'Atenció a la Dependència subvencionat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per al desenvolupament de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal Atenció a Persones en Situació de Dependència.

La Llei 39/2006, en vigor des de l'1 de gener de 2007, de Promoció de l'Autonomia Personal Atenció a Persones en Situació de Dependència té com a objectiu atendre les necessitats de les persones que, per trobar-se en situació d'especial vulnerabilitat, necessiten ajuda per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

La dependència es presenta quan les persones per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten de l'atenció d'una altra o d'altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d'altres suports per a l'autonomia personal. (Art. 2.2 de la Llei de Dependència).

La Llei establix tres graus de dependència: grau 1 dependència moderada, grau 2 dependència severa i grau 3 gran dependència. Cadascun d'estos graus es classificarà en dos nivells en funció de l'autonomia de les persones i de la intensitat de la cura que requerixen.

Les funcions del Servei Municipal d'Atenció a la Dependència són:
 • Informació i assessorament tècnic en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència.
 • Suport a la ciutadania en la tramitació de les sol·licituds, i si escau, requeriments.
 • Elaboració de l'Informe Social al domicili en el qual visca la persona sol·licitant (document tècnic que recull les expectatives familiars i la valoració de la millor atenció segons la situació de dependència que presenta la persona).
 • Negociació i proposta del Programa d'Atenció Individual de les persones en situació de dependència.
 • Seguiment de les prestacions i serveis assignats a les persones en situació de dependència.

Els serveis i prestacions que s'ofereixen dins del catàleg de la Llei 39/2006, són:
 • Servei de Prevenció i Promoció de l'Autonomia Personal.
 • Servei de Teleassistència.
 • Servei d'Ajuda a domicili.
 • Centre de Dia.
 • Centre de Nit.
 • Centre d'Atenció Residencial.
 • Prestació econòmica vinculada al servei.
 • Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors/as no professionals.
 • Prestació econòmica d'assistència personal.

El Servei d'Atenció a la Dependència de l'Ajuntament d'Albal treballarà conjuntament amb l'equip base de Serveis Socials, ja que des d'esta Regidoria de Benestar Social ja es desenvolupa serveis que s'emmarquen dins del Pla d'Actuació de la Llei de Dependència.

HORARI D'ATENCIÓ

Dimarts i dimecres de 8.00h a 14.30h amb Cita Prèvia
Centre Polivalent situat al C/ Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 i 11
Telèfon: 961220504

Programa de Prevenció i Intervenció de l'Absentisme Escolar

El Programa de Prevenció de l'Absentisme Escolar establix un conjunt de mesures protocol·litzades que permeten oferir una resposta ràpida i eficaç al problema de l'absentisme. L'objectiu és garantir la continuïtat i regularitat de l'educació dels menors. Este programa està coordinat amb la resta de municipis de L'Horta Sud, així com amb la fiscalia de menors, la qual cosa li conferix una major entitat i capacitat d'execució que facilita les actuacions sobre la problemàtica absentista.

Per al correcte desenvolupament existix una Comissió d'Escolarització formada pel regidor d'Educació, els/les caps d'estudi dels centres educatius (CEIP, CC i IES), el Departament de Serveis Socials, la Policia Local, el Gabinet Psicopedagògic i el Departament d'Educació.

El programa complet i el tríptic informatiu es presenten a continuació.

Tríptic informatiu:

AJUDES DIVERSITAT FUNCIONAL

 
Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió d'ajudes a persones amb discapacitat igual o superior al 33% així mateix es podrà concedir a l'alumnat d'educació primària amb necessitats educatives especials sense certificat de discapacitat previ informe justificatiu elaborat pel gabinet psicopedagògic municipal o SPEE del centre educatiu.

El termini per a presentació de sol·licituds serà del 6 de junio de 2020 al 6 de julio de 2020.
Bases Formulario
Instancia Formulario
Convocatòria BOP Formulario
 

Programa d'Ajuda Social ALBAL INCLOU 2020

 
Des de l'Ajuntament d'Albal s'ha desenvolupat un pla denominat ALBAL INCLOU guiat per la preocupació de contribuir, en la mesura de les disponibilitats municipals, a tres grans drames actuals: ocupació, vivenda i alimentació de les famílies.

Termini de presentació de sol·licituds del 15/02/2020 al 30/11/2020.
Bases Formulario
Instància sol·licitud Formulario
Instància justificació Formulario
Publicació d'edicte al BOP Formulario
Rectificació Bases (BOP) Formulario
 

Ajudes en matèria de Prestacions Bàsiques de Servicis Socials

 
Ajudes en matèria de Prestacions Bàsiques de Servicis Socials 2020.

Termini de presentació de sol·licituds del 15/02/2020 al 30/11/2020.
Bases Formulario
Instància Formulario
Publicació edicte al BOP Formulario
 

Subvencions associacions sense ànim de lucre i ONG’s 2019

 
La present convocatòria té com a objecte la concessió d'ajudes per a col·laborar en els gastos que ocasionen les distintes activitats a desenrotllar per les associacions sense ànim de lucre i Ong’s, referits a projectes de promoció i desenrotllament social.

El termini de presentació d'instàncies serà del 16 al 31 de octubre de 2019.
Bases Formulario
Instància Formulario
Edicte convocatòria BOP Formulario
 

Ordenances

 
Ordenança Reguladora del Servici d'Ajuda a Domicili   Ordenanza

El servici públic d'ajuda a domicili, regulat per esta ordenança, tenen com a objecte la prevenció i l'atenció de situacions de necessitat personal en l'entorn de la llar familiar.

 

Impresos

 
Instància sol·licitud ajuda en matèria de prestacions bàsiques de SS.SS   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Utilitze esta instància per a sol·licitar la concessió de prestacions econòmiques de Servicis Socials.

 
Instància justificació ajuda en matèria de prestacions bàsiques de SS.SS   Impreso

Utilitze esta instància per a justificació de la concessió de prestacions econòmiques de Servicis Socials.

 
Instància sol·licitud subvenció associacions sense ànim de lucre i ONG   Impreso

Esta convocatòria té com a objecte la concessió d'ajudes per a col·laborar en els gastos que ocasionen les diferents activitats a desenvolupar per les associacions sense ànim de lucre i les ONG.

 
Instància de sol·licitud del Programa d'Ajuda Social ALBAL INCLOU   Impreso

Utilitze esta instància per a sol·licitar o renovar la seua sol·licitud del programa d'Ajuda Social ALBAL INCLOU

 

Bases

 
Bases convocatòria d'ajudes en matèria de prestacions bàsiques de servicis socials.   Documento
 

Enllaços

     
Conselleria de Benestar Social Internet
Correu electrònic de Servicis Socials Internet
 
  Descripció dels objectius i funcions del Departament / Personal adscrit / Ubicació física / Horari d'atenció / Tràmits més freqüents / Servici Especialitzat d'Atenció a Família i Infància (SEAFI) / Programa de Benestar Infantil (PEBI) / Programa Major a Casa / Pla d'Atenció Integral al Major / Servei Municipal d’Atenció a la Dependència / Programa de Prevenció i Intervenció de l'Absentisme Escolar / AJUDES DIVERSITAT FUNCIONAL / Programa d'Ajuda Social ALBAL INCLOU 2020 / Ajudes en matèria de Prestacions Bàsiques de Servicis Socials / Subvencions associacions sense ànim de lucre i ONG’s 2019 / OrdenancesBasesImpresosEnllaços
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies