ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  AGÈNCIA DESENROTLLAMENT LOCAL

Què és?FuncionsUbicacióAdscripció del servici i personalProgrames de formacióProgrames d'ocupacióPromoció comercial i empresarialFoment de l'economia localEntitats públiques i altres organitzacionsActivitatsCurs gratuït d'obraMERCAT "DEL CAMP A LA TAULA"Programa d'Ajuda Social ALBAL INCLOUPROCÉS PER A LA SELECCIÓ DE L ´ALUMNAT PARTICIPANTS EN PROJECTES T'AVALEMPROCES DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE PLACES DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I PERSONAL DE SUPORT DE PROJECTES T'AVALEMXV FIRA DE SANT BLAI I COMERÇ LOCALXARRADES D'ORIENTACIÓ I BÚSQUEDA D'OCUPACIÓACTES SELECCIÓ EMCORP, EMCOLD I ECORJVACTES BAREMACIÓ EMPUJUACTES BAREMACIÓ EMCUJUOrdenancesImpresosEnllaçosPreguntes més freqüents
 

 

Què és?

L'Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local (AEDL) és un servici públic i gratuït que l'Ajuntament d'Albal, a través de la Regidoria de Promoció i Desenrotllament Econòmic Local, posa a disposició dels ciutadans com a ferramenta àgil i flexible capaç de mobilitzar els recursos externs i interns, humans i financers i coordinar tots els esforços que es realitzen per a potenciar el desenvolupament i creixement socioeconòmic, i la generació d'ocupació en el municipi d'Albal.

Funcions

L'Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local dependent de la Regidoria de Promoció i Desenrotllament Econòmic Local desenvolupa les funcions següents:


- Facilitar la inserció i l'orientació laboral de les persones demandants d'ocupació, en especial de les polítiques actives d'ocupació , identificant les necessitats del personal de les empreses .

- Prospecció de recursos ociosos o infrautilitzats, de projectes empresarials de promoció econòmica local i iniciatives innovadores per a la generació d'ocupació en l'àmbit local, identificació de noves activitats econòmiques i possibles emprenedors/es.

- La captació de recursos i oportunitats en relació a la política central, autonòmica i regional.

- La dinamització del teixit comercial i empresarial existent en el municipi.

- Detectar oportunitats d'activitat econòmica i ocupació en el municipi.

Ubicació

Centre Polivalent (davant de la Casa de Cultura)
AEDL
C/Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9
CP: 46470 Albal
Tel. 96 122 05 04 / Fax: 96 122 04 47
Correu electrònic: aedl@albal.es

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00 h.

Adscripció del servici i personal

Regidoria de Promoció i Desenrotllament Econòmic Local

Responsable polític: Pilar Loeches Cabrera

Agents d'Ocupació i Desenrotllament Local: Leticia Ricart Casas i Lydia Jiménez Jiménez.
Correu electrònic: leticiar@albal.es // lidiaj@albal.es

Programes de formació

- TALLER DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL: T F I L

Els tallers de formació i inserció laboral són accions formatives dirigides a persones desocupades amb dificultats d'integració en el mercat de treball, a fi de proporcionar-los la qualificació professional per a exercir una ocupació concreta i adequada a les necessitats les empreses de la Comunitat Valenciana, per mitjà d'una formació adaptada a les característiques individuals. Els tallers inclouran, un període de pràctiques no laborals que es realitzaran en empreses com a part integrant de l'acció formativa. Es realitzaran en l'últim període del taller, i la duració estarà compresa entre 100 i 200 hores, s'ajustarà l'horari de les esmentades pràctiques al del centre de treball.
L'alumnat que participe en aquests tallers rebrà una ajuda econòmica en concepte d'assistència de 10 € al dia.
Els Tallers de Formació i Inserció Laboral s'agrupen en 3 modalitats diferents depenent del sector de la població a qui estiguen dirigits:
Tallers per a persones amb discapacitat , per a col·lectius de risc d'exclusió social i immigrants.
Tallers realitzats ; cuina , telefonista- recepcionista i monitor esportiu per a l'exercici 2011/12.


- CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL: FPO

L'Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local realitza un programa formatiu que acull cursos de diverses temàtiques com a informàtica, cuina, recerca d'ocupació, etc.
Els cursos estan dirigits a la població en general i no requerixen de cap requisit per a la realització. Les característiques dels cursos ( horaris, ubicació, docents..) estaran pendents de les demandes dels ciutadans.

Cursos realitzats: auxiliar d'infermeria en geriatria, telefonista-recepcionista, pintor i jardiner.


- TALLERS DE FORMACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ: TFC

Els Tallers de Formació per a la Contractació són accions formatives subvencionades a càrrec de fons procedents de la Generalitat Valenciana i del Fons Social Europeu.
Són programes formatius dirigits a jóvens amb edats compreses entre 16 i 25 anys, que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o no posseïsquen titulació alguna de formació professional, ni cap Certificat de Professionalitat i estiguen inscrits en l'Oficina SERVEF d'Ocupació.
La duració dels tallers és de 900 hores de formació : bàsica, específica i orientació laboral, en horari de 8.00h a 15.00 h.
El calendari d'impartició és de novembre a maig, amb un contracte de formació els 3 últims mesos del programa, i un compromís d'inserció del 20% dels alumnes que finalitzen el taller.

Les especialitats ja realitzades per l'Ajuntament d'Albal són: cuina , jardineria i monitor esportiu.

Concessió aprovatòria per a l'exercici 2011/12 d'un Taller de Formació per a la Contractació en l'especialitat de monitor esportiu.


- TALLERS D'OCUPACIÓ

Són programes que es configuren com a programes mixtos d'ocupació i formació que tenen com a objecte millorar l'ocupabilitat dels desocupats , mitjançant la realització d'obres o serveis d'interés general i social que possibiliten als alumnes treballadors la realització d'un treball efectiu que ,junt amb la formació professional ocupacional rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la inserció laboral.
Per als tallers d'ocupació realitzats en l'exercici 2011 d'estableix les quanties següents: Modula A; 3,08 per alumne i hora , Mòdul B 0,84 per alumne i hora i Mòdul D; EL 120% del Salari Mínim Interprofessional , en concepte de salaris d'alumnes treballadors.
En l'exercici 2011 l'entitat va posar en marxa el taller d'ocupació de reciclatge professional amb les especialitats d'auxiliar d'infermeria en geriatria i auxiliar d'ajuda a domicili i en el 2013/14 un taller d´ocupació amb les mateixes especialitats.

Programes d'ocupació

- PROGRAMA D'OCUPACIÓ PÚBLIC I INTERÉS SOCIAL: EMCORP

Són programes de subvencions en l'àmbit de col·laboració amb les corporacions locals per a la contractació de treballadors desocupats en la realització d'obres i servicis d'interés general i social. Els destinataris finals d'estos programes són els desocupats, inscrits com a demandants d'ocupació en els centres SERVEF d'Ocupació de la Generalitat Valenciana.El temps de duració del programa estarà en funció de la quantia de la subvenció concedida.- SALARI JOVE

Són programes de foment d'ocupació dirigit a jóvens que acaben de finalitzar els estudis i es troben en desocupació.
Este programa pretén que siga experiència laboral d'acord amb la formació del jove , amb l'objecte de millorar les possibilitats futures d'ocupació.
La duració esta entre els 6 i els 9 mesos. El col·lectiu a què està dirigit són menors de 30 anys que no tenen experiència laboral o la que tenen és escassa.- PLANS INTEGRALS D'OCUPACIÓ : PIE


Són programes destinats a generar ocupació estable entre desocupats que pertanyen als col·lectius específics: risc d'exclusió social, majors de 45 anys, dones, aturats de llarga duració...
L'objectiu és millorar la qualificació professional i afavorir la inserció laboral dels desocupats inscrits en el SERVEF com a demandants d'ocupació i que han sigut prèviament seleccionats per a participar en el programa.
Les empreses que col·laboren en el pla reben subvenció per la contractació de les esmentades desocupades (contracte temporal de 3 mesos a jornada completa, 1.500 €, contracte temporal de 6 mesos a jornada completa 3.000 € i per la contractació d'indefinit a jornada completa, 6.000 € ).- PROJECTES DE GARANTIA DE COMPLEMENT DE RENDA: REA

Són programes de col·laboració de servici públic estatal (INEM) amb les corporacions locals per a pal·liar la desocupació agrícola eventual, per mitjà de projectes la finalitat del qual és garantir als treballadors un complement de renda.- PAMER

Són programes de subvencions per a la realització d'actuacions mediambientales. Les ajudes rebudes estan destinades a la contractació de persones desocupades per a la realització de projectes o actuacions que, complint els requisits de l'orde, estiguen relacionades amb la millora de l'entorn natural, i siguen promogudes per l'entitats locals de la Comunitat Valenciana , especialment en el desbrossament selectiu de matoll en muntanya, arbratge i eliminació de plantes invasores, poda i aclarida d'arbratge , manteniment i millora de tallafocs, camins forestals, sendes, etc. manteniment de basses per a labors d'extinció d'incendis forestals, neteja i condicionament de llits i riberes de barrancs i rius, així com la conservació de sòls.
Els treballadors s'integren en brigades de treball que estan formades per un mínim de cinc treballadors. Les ajudes cobrixen els costs salarials dels participants.

Promoció comercial i empresarial


- Campanyes d'animació comercial
- Activitats , formació, convenis, etcètera
- Ajudes i subvencions per a empreses i comerç local
- Fires promocionals: FIRA DE SANT BLAI


- Col·laboració amb l'Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris d'Albal.
(ACIXEA)


- Assessorament i suport a emprenedors: ajudes, subvencions, tramitació per a emprenedors.

AUTOCUPACIÓ
http://www.ivace.es
http://www.todoemprende.es
http://www.e-empresarias.net
http://www.e-igualdad.net
http://wwww.circuloempresarias.net
http://www.emprenemjunts.es
http://www.emprendedores.gva.es
http://ceeivalencia.emprenemjunts.es

ALTRES ENLLAÇOS D'INTERÉS

http://www.emprendedores.es
http://www.camaravalencia.com
http://www.creatuempresa.org
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet./Emprendedores.shtml
http://www.portaldelcomerciante.com

Foment de l'economia local

Dins de les activitats que realitza l'Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local està la de fomentar totes les accions que siguen productives per al desenvolupament socioeconòmic del municipi d'Albal a través de la participació en programes que aporten millores en la qualitat de vida dels ciutadans com:


- Posada en marxa del Telecentre

- Col·laboració en la implantació del Pla Estratègic del municipi d'Albal

- Pla Avança

- Col·laboracions amb programes desenvolupats per la Mancomunitat de l'Horta Sud: EQUAL, DIS-ME.

Entitats públiques i altres organitzacions

Servici Valencià d'Ocupació: http://servef.com
Conselleria d'Innovació i Competitivitat: http://www.gva.es/industria
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació: http://www.gva.es
Impiva:http://www.impiva.es
Mancomunitat L´Horta Sud: http://www.mancohortasud.es
Institut de la joventut:http://www.gva.es/infociudad/index.html
Institut de la dona:http://www.mtas.es/dona/empl02.htm
Butlletí oficial de la Com. Valenciana: www.bop.es
Diari oficial de la Generalitat Valenciana: www.docv.es

Portal Oficial de la Unió Europea (http://www.europa.eu.int)
Institut Nacional d'Ocupació (http://www.inem.es)
Ministeri de Treball i Assumptes Socials (http://www.mtas.es)
Ministeri d'Administracions Públiques (http://www.map.es)
Seguretat Social (http://www.seg-social.es)
Institut Nacional d'Estadística (http://www.ine.es)
Institut de Comerç Exterior (http://www.icex.es)
Agència Estatal d'Administració Tributària (http://www.aeat.es)
Administració General de l'Estat (http://www.administracion.es)
Registre Mercantil (http://www.rmc.es)
Boletín Oficial del Estado (http://www.boe.es)
Universitat de València (http://www.uv.es)

Activitats

L'entitat organitza l'últim dilluns de cada mes l'obtenció del carnet de manipulador d'aliments. El cost és de 25€ , l'horari d'impartició és de 16.00h a 19.00 h. Les persones interessades poden inscriure's en el Centre Polivalent al c/ Mestre Ramón Sanchis Rovira ,9 d'Albal o via telefònica al 96 122 05 04.

Curs gratuït d'obra

L'Ajuntament d'Albal en col·laboració amb la Fundació Laboral de la Construcció organitza un Curs d'Obra, que capacita per aconseguir la Targeta Professional de la Construcció. Està dirigit a desempleats que hagen tingut alguna experiència laboral en l'ambet de la construcció.

El curs té una duració de 20 hores, de dilluns a divendres, i es realitzarà en les dependències del Centre Polivalent. La data d'impartició està per determinar. Les persones interessades poden passar a informar-se i/o inscriure's en el Centre Polivalent: Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local en el c/ Mestre Ramón Sanchis Rovira 9 o telefonant al 961220504.

La documentació necessària per a la inscripció al curs és:
  • Fotocòpia del DNI,
  • Fotocòpia del DARDE,
  • Fotocòpia de la targeta SIP,
  • Informe de Vida Laboral i
  • Ompliment de la fitxa d'inscripció facilitada per l'Agència d'Ocupació.

MERCAT "DEL CAMP A LA TAULA"

 

Instància per a la declaració de venda de productes al Mercat Ecològic. Formulario
 

Programa d'Ajuda Social ALBAL INCLOU

 
Des de l'Ajuntament d'Albal s'ha desenvolupat un pla denominat ALBAL INCLOU guiat per la preocupació de contribuir, en la mesura de les disponibilitats municipals, a tres grans drames actuals: ocupació, vivenda i alimentació de les famílies.
Bases Formulario
Instància Formulario
 

PROCÉS PER A LA SELECCIÓ DE L ´ALUMNAT PARTICIPANTS EN PROJECTES T'AVALEM

 
PROCÉS PER A LA SELECCIÓ DE L ´ALUMNAT PARTICIPANTS EN PROJECTES T'AVALEM
Bases Generals Formulario
Annex I Formulario
Resultat prova de nivell Formulario
Acta de selecció d'alumnes "T'Avalem Cuidado a Personas" Formulario
 

PROCES DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE PLACES DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I PERSONAL DE SUPORT DE PROJECTES T'AVALEM

 
PROCES DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE PLACES DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I PERSONAL DE SUPORT DE PROJECTES T'AVALEM
Bases Generales Formulario
Anexo I Formulario
Información Formulario
Actes de baremació Formulario
Actes de puntuació d'entrevistes Formulario
Actes de puntuacions finals Formulario
Actes de puntuacions finals personal suport Formulario
 

XV FIRA DE SANT BLAI I COMERÇ LOCAL

 

Cartell Formulario
Bases generals Formulario
Fitxa d'Inscripció Formulario
Fitxa d'Inscripció per al Mercat Tradicional Formulario
Fitxa d'Inscripció per a venda al Replà de Santa Anna Formulario
Sol•licitud de llicència per a la instal•lació d’ATRACCIONS FIRALS (Declaració Responsable) Formulario
Normes, condicions i drets Formulario
Anunci contractació servei espectacles i decoració mercat tradicional Formulario
 

XARRADES D'ORIENTACIÓ I BÚSQUEDA D'OCUPACIÓ

 
L´AEDL organitza unes xarrades / taller gratuïtes dirigides a persones desocupades impartides per un tècnic d´ocupació i autocupació de la Mancomunitat de L´Horta Sud.
Informació Formulario
 

ACTES SELECCIÓ EMCORP, EMCOLD I ECORJV

 
Actes de selecció de les iniciatives socials EMCORP, EMCOLD i ECORJV
Acta selecció iniciativa social EMCORP Formulario
Acta selecció iniciativa social EMCOLD Formulario
Acta selecció iniciativa social ECORJV - Insertor laboral Formulario
Acta selecció iniciativa social ECORJV - Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses Formulario
Acta selecció iniciativa social ECORJV - Tècnic Superior en Administració i Finances Formulario
 

ACTES BAREMACIÓ EMPUJU

 
Actes de baremació del Programa EMPUJU
Acta de baremació del perfil d'Infermer/a Formulario
 

ACTES BAREMACIÓ EMCUJU

 
Actes de baremació del Programa EMCUJU
Acta de baremació del perfil de Traballador/a Social Formulario
Acta de baremació del perfil de Tècnic/a Prevenció Riesgos Laborals Formulario
Acta de baremació del perfil de Tècnic/a Administració General Formulario
 

Ordenances

 
Ordenança Reguladora de la Utilització del Domini Públic Local per Parades Públiques o amb Instal·lacions desmuntables, Aparells de Fira, Casetes i semblants   Ordenanza

Esta ordenança té com a objecte establir, ajustant-se a allò que establix el Reial Decret 199/2010 de 26 de febrer, el procediment al qual hauran de subjectar-se les sol·licituds d'autorització amb destí a l'ocupació privativa del domini públic local, tant en ocasió del tradicional mercat ambulant, com per a la instal·lació de les atraccions de fira, casetes i semblants durant la festes de Sant Blai o activitats de venda no sedentària durant la celebració d'activitats festives.

 

Impresos

 
Sol·licitud d'inscripció en la base de dades de l'AODL per a la recerca d'ocupació   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Sol·licitud d'inscripció en la base de dades de l'AODL per a la recerca d'ocupació.
No s'admetran currículums remesos per fax.

 

Enllaços

     
Servici Valencià d'Ocupació Internet
Conselleria d'Innovació i Competitivitat Internet
Correu electrònic de l'Agència de Desenrotllament Local Internet
 

Preguntes més freqüents

 

Hi ha alguna associació d'empresaris en el territori?

Des de març del 2002 ja hi ha una associació constituïda en el territori, amb la denominació: “Associació d'Empresaris de l'Horta Sud” que abraça els municipis d'Albal, Catarroja, Silla i Beniparrell. Des d'abril del 2003 s'ha constituït una nova associació en el territori, amb la denominació: "Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris d' Albal" (ACIXEA), d' àmbit municipal.

 
 
 
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es