ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  EDUCACIÓ

Activitats i servicis en l'àrea de EducacióEscola Matinera en els centres docents públics de la població organitzada per l'AjuntamentGabinet Psicopedagògic MunicipalBEQUES D'ESTUDIS NO OBLIGATORIS EXPEDIENT ACADÈMIC 2018-2019Ajudes econòmiques per a Educació Infantil (1r cicle) - 2019-2020Ajudes econòmiques per a l'adquisició de Material Escolar 2019-2020ESCOLA MATINERASubvencions AMPA 2018-2019SOL·LICITUD DE LLOC ESCOLAR EN LA LOCALITAT FORA DE TERMINI ORDINARIProces d'Escolarització per al curs 2020/21PADLET: PLA DE TRANSICIÓ DE PRIMÀRIA- SECUNDÀRIAOrdenancesImpresos
 

 

Activitats i servicis en l'àrea de Educació

L'Ajuntament d'Albal està realitzant una important labor d'impuls de l'Educació. Per a això es realitzen importants inversions econòmiques en la subvenció de llibres de text per a escolars, beques per a xiquets discapacitats, beques per a xiquets de zero a tres anys, etc.

Escola Matinera en els centres docents públics de la població organitzada per l'Ajuntament

L' Escola Matinera és una activitat ludicoeducativa, en la qual es realitzen jocs, activitats i tallers per a xiquets d'edats compreses entre tres i dotze anys, que no es dirigixen a obtindre un resultat final exterior a estes.

L'objectiu principal és que els xiquets es divertisquen, interactuen i desenvolupen la seua creativitat a través dels jocs i tallers que es proposen, alhora que es fomenten actituds de respecte, col·laboració, convivència, tolerància i solidaritat.

Les activitats que es realitzen són:
- Jocs de tipus lúdic (cançons, danses, jocs d'interior).
- Tallers de tipus creatiu (ells mateixos construïxen els seus propis jocs, joguets i objectes).
- Tallers relacionats amb dates assenyalades (Falles, Dia de la Mare, Dia de la Comunitat Valenciana, Dia de Sant Blai…).

Esta activitat esta subvencionada per l'Ajuntament.
Ampliar imagen

Gabinet Psicopedagògic Municipal

QUÉ ES?
El Gabinet Psicopedagògic municipal és un servici creat per l’Ajuntament d’Albal i homologat per la Conselleria d’Educació, que atén la población escolar de tots els centres de la localitat.
CENTRES ATESOS I PSICOPEDAGOGA RESPONSABLE
CEIP SANT BLAI
CEIP JUAN ESTEVE MUÑOZ: M. Carmen Ribes Martínez
CEIP SANT CARLES BORROMEO: Reme Melero Cavero
CEIP LA BALAGUERA: M. José Chilet Toledo
CC SANTA ANA i SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA: M. José Chilet Toledo

ÀMBIT D’ACTUACIÓ
L’àmbit d’actuació del servicis especilitzats d’orientació educativa, psicopedagògica i professional de la Conselleria d’Educació és el dels centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen els ensenyaments de règimen general que regula la Llei Orgànica 1/1990 de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu.
El Gabinet Psicopedagògic municipal atén quatre col·legis públics i un de concertat sostingut amb fons públics.

FUNCIONS DEL GABINET PSICOPEDAGÓGIC
El Decret 131/1994 de 5 de juliol del Govern Valencià regula les funcions dels servicis psicopedagògics escolars i dels gabinets municipals homologats.
1. Les funcions generals són les següents:
-Participar en el suport i assessorament als centres educatius.
-Elaborar i difondre materials i instruments d’orientació educativa i d’intervenció psicopedagògica i logopèdica en les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
-Coordinar les activitats d’orientació educativa i sociofamiliar que es realitzen en els centres docents del seu ámbit d’actuació.
-Assessorar el professorat en el disseny de procediments i instruments d’avaluació, tant en els aprenentatges de l’alumnat com del mateix procés d’ensenyament.
-Detectar les condicions personals i socials que faciliten o dificulten el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat i la seua adaptació a l’àmbit escolar.
-Realitzar l’avaluació i la valoració sociopsicopedagògiques i logopèdiques de l’alumnat per a la determinació de la seua escolarització més adequada i, si procedix, elaborar la proposta de diversificació curricular o d’adaptació curricular significativa, en el seu cas realizar el tractament logopèdic i rehabilitador.
-Col·laborar en l’orientació acadèmica per a afavorir en l’alumnat la presa de decisions.
-Col·laborar en l’orientació de l’alumnat en els processos de transició a altres etapes i itineraris educatius i al món del treball.
-Fer l’orientació psicopedagògica sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’adaptació personal i social en l’àmbit educatiu.
-Assessorar les famílies o els representants legals de l’alumnat, participant, en el seu cas, en el desenvolupament de programes formatius de pares i mares de l’alumnat.
-Qualsevol altra que es determine reglamentàriament (dictàmens d’escolarització, informes psicopedagògics per a estaments mèdics, legals, participació en proves de selecció de personal…)
2. L’exercici d’aquestes funcions es realitzarà atenent a principis de caràcter preventiu, flexible, no discriminatiu i diferenciat segons la diversitat social i llingüística i segons les aptituds, interessos i motivacions de l’alumnat.

COL•LABORACIÓ EN INICIATIVES MUNICIPALS DINS L’ÀMBIT EDUCATIU
Xarrada informativa/formativa per a la población durant la setmana cultural, amb la col·laboració d’una persona especialista en el tema o temes a tractar.

BEQUES D'ESTUDIS NO OBLIGATORIS EXPEDIENT ACADÈMIC 2018-2019

 
Esta convocatòria té com a objecte incentivar els estudiants que han superat estudis no obligatoris amb el millor expedient, en règim de concurrència competitiva, que es regiran per les bases reguladores establides en esta convocatòria i per donar compliment a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

El termini de presentació d'instàncies serà del 1 al 12 de juny de 2020.

Bases Formulario
Instància Formulario
Edicte convocatòria BOP Formulario
 

Ajudes econòmiques per a Educació Infantil (1r cicle) - 2019-2020

 
Facilitar i afavorir l'escolarització infantil, ha considerat convenient la dotació d'una fórmula per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la incorporació al sistema educatiu, que permet la lliure elecció de centre educatiu per part dels pares que tenen fills en edat d'accedir a l'Educació Infantil.

El termini de presentació d'instàncies serà del 28 d'octubre al 5 de desembre de 2019.

Pot consultar l'estat del seu expedient en el següent Formulari de consulta Formulari de consulta.
Bases Formulario
Instància Formulario
Edicte convocatòria BOP Formulario
Instància per a justificació Formulario
Edicte subsanació instàncies Formulario
Edicte concessió Formulario
 

Ajudes econòmiques per a l'adquisició de Material Escolar 2019-2020

 
Esta convocatòria té com a objecte la concessió d'ajudes per a col·laborar en el finançament de l’adquisició de material escolar per a l'alumnat d’Infantil del curs 2019-2020.

Pot consultar l'estat del seu expedient en el següent Formulari de consulta Formulari de consulta.


Bases Formulario
Instància Formulario
Edicte convocatòria BOP Formulario
Edicte subsanació Formulario
Edicto concessió Formulario
 

ESCOLA MATINERA

 
Des d'este Ajuntament oferim a tots els pares i mares dels xiquets i xiquetes de tres a dotze anys que assistixen als centres docents de la població L'ESCOLA MATINERA, des de l'inici del curs.
Este servici s'ha fet per cobrir les necessitats dels pares/mares dels xiquets que no puguen atendre els seus fills/es a primera hora del matí.
Instància Formulario
Nota Informativa Formulario
 

Subvencions AMPA 2018-2019

 
Esta convocatòria té com a objecte la concessió d'ajudes per a col·laborar en els gastos de funcionament ordinari de les AMPA dels centres docents de la població d'Albal.

El termini de presentació d'instàncies serà del 1 al 12 de juny de 2020.
Bases Formulario
Instància Formulario
Annex II Formulario
Annex III Formulario
Edicte convocatòria BOP Formulario
Edicte subsanació sol·licituds Formulario
 

SOL·LICITUD DE LLOC ESCOLAR EN LA LOCALITAT FORA DE TERMINI ORDINARI

 

Sol·licitud matriculació fora de termini ordinari Formulario
 

Proces d'Escolarització per al curs 2020/21

 
Informació del proces d'Escolarització per al curs 2020/21

PREMA ACÍ PER A CONSULTAR LA GUIA INTERACTIVA REALITZADA PELS COL·LEGIS D'ALBAL

En el cas d'empat per accedir a un centre la Conselleria ha realitzat un sorteig per a desempatar.

>> ACCÉS AL PORTAL DE MATRÍCULA TELEMÀTICA <<


Document informatiu Formulario
Calendari de matriculació Formulario
Planol d'àrees d'influència Formulario
Resolució Instruccions procedimient admissió Formulario
Annex criteris de valoració Formulario
Resolució Conselleria Calendari d'Admissió Formulario
Rectificació d'errades en calendari d'admissió Formulario
Llistat provisional admesos NINOS 2020-2021 Formulario
Llistat definitiu admesos NINOS 2020-2021 Formulario
Guia assistent telemàtic per a escolarització Formulario
 

PADLET: PLA DE TRANSICIÓ DE PRIMÀRIA- SECUNDÀRIA

 
En aquesta proposta de PLA DE TRANSICIÓ DE PRIMÀRIA- SECUNDÀRIA podeu trobar els següents apartats:
-Introducció
-Orientacions a famílies
-Orientacions a l’alumnat
-Adolescència i xarxes socials
-Centres de Secundària de l’Horta Sud

El padlet ofereix un conjunt de lectures, vídeos,infografies,jocs…per a l’alumnat, famílies i tutors/es, on de manera visual i interactiva s'ofereixen recursos informatius i d’orientació que pretenen enriquir el procés de transició d'etapa.

Enllaç: https://bit.ly/padlet_gpmhortasud_transicio_primaria_secundaria
 

Ordenances

 
Reglament Regulador del Servici Públic de l'Escola Infantil Municipal   Ordenanza

El reglament del servici és la disposició de caràcter general emanada del Ple de l'Ajuntament que regula el funcionament i forma de prestació del servici en els aspectes tècnics, organitzatius, sanitaris, educatius, econòmics i procedimentals. Són normes de general compliment per a la gestió i les persones usuàries de l'Escola Infantil emplaçada en el sector 1.1.b en el municipi d'Albal.

 
Ordenança Reguladora de lesTarifes per la Prestació de Servicis en l'Escola Infantil Municipal   Ordenanza

De conformitat amb el que preveu l'article 41 del RD Legislatiu 2/2004, este Ajuntament establix les tarifes del SERVICI D'ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL, que es regirà per esta ordenança o norma reguladora.

 

Impresos

 
Instància ajudes econòmiques per a Educació Infantil (1r cicle)   Impreso

Instància per a ajudes econòmiques per a Educació Infantil (1r cicle). Pot trobar les bases en la secció Bases d'este web.

 
Instància matriculació Escola Matinera   Impreso

Instància per a la matriculació en l'Escola Matinera

 
  Activitats i servicis en l'àrea de Educació / Escola Matinera en els centres docents públics de la població organitzada per l'Ajuntament / Gabinet Psicopedagògic Municipal / BEQUES D'ESTUDIS NO OBLIGATORIS EXPEDIENT ACADÈMIC 2018-2019 / Ajudes econòmiques per a Educació Infantil (1r cicle) - 2019-2020 / Ajudes econòmiques per a l'adquisició de Material Escolar 2019-2020 / ESCOLA MATINERA / Subvencions AMPA 2018-2019 / SOL·LICITUD DE LLOC ESCOLAR EN LA LOCALITAT FORA DE TERMINI ORDINARI / Proces d'Escolarització per al curs 2020/21 / PADLET: PLA DE TRANSICIÓ DE PRIMÀRIA- SECUNDÀRIA / OrdenancesImpresos
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies